بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

مبانی روش تحقیق
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

مبانی روش تحقیق

دکتر سید مرتضی موسوی محب|امیررضا امیری

42,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

دکتر سید مرتضی موسوی محب|امیررضا امیری

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

148

تیراژ

1000

فهرست مطالب

 

 

فصل اول: کلیات... 9

مقدمه. 9

1- نسل اول. 10

2- دانشگاههای نسل دوم (پژوهش محور است) 10

3- نسل سوم. 11

4- نسل چهارم. 12

ویژگی‌های محقق (پژوهشگر) 13

ویژگی‌های شناختی.. 14

فصل دوم: تعریف پژوهش و راه‌های شناخت... 15

تعریف روش.... 15

تعریف تحقیق.. 15

تعریف پژوهش.... 15

روشهای شناخت جهان هستی.. 16

فصل سوم: فرآیند تحقیق.. 23

مراحل تدوین تحقیق.. 23

مراحل تهیه و تدوین پایان‌نامه. 25

انتخاب موضوع. 26

بیان مسئله. 26

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 29

مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش.... 30

اهداف مرور ادبیات... 31

انواع مرور ادبیات... 31

فراتحلیل Meta-analysis. 34

روششناسی.. 34

جمعآوری اطلاعات... 34

تجزیه و تحلیل توصیفی.. 35

تجزیه تحلیل استنباطی.. 35

مقیاسها 36

نتیجهگیری و پیشنهاد. 38

مراحل تهیه مقاله. 40

فصل چهارم: انواع  تحقیق.. 43

انواع تحقیق (براساس هدف) 45

انواع پیش‌بینی.. 47

روش پیش‌بینی علت و معلولی.. 48

1- تحقیقات آزمایشی.. 49

2- تحقیقات غیرآزمایشی.. 51

روش تحلیل محتوا (Content Analysis) 52

تحقیق موردکاوانه (Case Study) 53

تحقیق همبستگی (Correlational Research) 53

تحقیق علی مقایسهای یا پس رویداد (Experimental Research) 54

پژوهش‌های فراتحلیل (متاآنالیز) 55

پژوهش‌های ارزشیابی.. 56

فصل پنجم: فرضیه‌ها و متغیرها 61

الف) فرضیه. 61

فرضیه آماری.. 62

ویژگیهای فرضیه. 63

پژوهش‌های فاقد فرضیه. 63

انواع فرضیه. 65

ب) انواع متغیر. 66

فصل ششم: روش تحقیق.. 73

روش کمی.. 74

روش کیفی.. 78

تفاوت تحقیق کمی و کیفی.. 81

روش آمیخته. 82

فصل هفتم: روش‌های تحلیل کیفی.. 85

روش داده- بنیاد. 86

تحلیل مضمون.. 91

روش دلفی.. 93

روش پدیدارشناسی.. 98

فصل هشتم: نمونه‌گیری و روش‌های آن.. 103

روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و روش‌های نمونه‌گیری.. 103

نمونه گیری احتمالی.. 103

نمونه گیری غیر احتمالی.. 104

روش‌های جمع‌آوری داده‌ها 106

فصل نهم: روایی و پایایی.. 109

روایی و پایایی.. 109

رابطه بین پایایی و روایی.. 110

پایایی و روش‌های اندازه‌گیری آن.. 110

انواع سنجش‌های پایایی.. 111

سنجش توافق درونی در پایایی.. 111

سنجش ثبات در پایایی.. 113

تعریف روایی.. 115

روایی محتوی.. 117

روایی سازه 118

روایی تمایز (Discriminant Validity) 119

روایی ساختار (Construct Validity) 119

روایی درونی و روایی بیرونی.. 121

روایی بیرونی پایین.. 121

روایی درونی.. 121

فصل دهم: تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها 123

تعریف تجزیه و تحلیل دادهها و انواع روشهای تجزیه و تحلیل.. 123

تجزیه و تحلیل توصیفی.. 123

تجزیه و تحلیل مقایسهای.. 124

تجزیه و تحلیل علی.. 124

فصل یازدهم: شناخت مجلات و رفرنس‌دهی.. 127

پیدا کردن منابع.. 128

سیستم مرجعدهی APA (American Physiological Associations ) 138

APA چیست؟. 139

مهمترین نکات منبعنویسی به شیوه APA.. 139

منابع. 141

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه