بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی سایر کتب کاربردی حقوق خانواده (1) حقوق مالی و غیرمالی زوجه
حقوق خانواده (1)  حقوق مالی و غیرمالی زوجه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

حقوق خانواده (1) حقوق مالی و غیرمالی زوجه

ملیکا محبوبی مهدیه افشاری کبری پورعبدالله زهرا تقی پور متینه حدادی مقدم زینب خادم آرانی شیوا خلیلی الهه شرافتی زنگنه شهلا صمدی خانقاه سمانه طاهری محدثه قادری سورکی سیده ساجده مرشدی شعرباف نسرین مطلبی محدثه معین

70,000 تومان
خرید

 

فهرست مطالب

 

 

پیشگفتار. 3

 

بخش اول: مهریه.. 11

1) تعریف مهریه. 11

2) ادله ملکیت مسلمان.. 12

3) مهریه قراردادن منفعت حر. 12

4) مقدار مهریه. 15

5) تعیین مهر. 18

6) مهریه قراردادن منفعت... 19

7)مهریه از منظر قوانین موضوعه. 22

1-7) تعریف مهر، انواع و شرایط آن.. 22

2-7) مقدار مهر المسمى.. 24

3-7) مهریه باطل.. 25

8) آراء قضایی صادره در خصوص مهریه. 26

9) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مهریه. 29

 

بخش دوم: شیربهاء. 31

1) تعریف شیربهاء. 31

2) شیربهاء از منظر فقهای امامیه. 31

3) تعلق مقدار معینی از مهریه به پدر زوجه؛ صحت یا بطلان؟! 33

4) آرا قضایی صادره در خصوص شیربهاء. 35

5) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شیربهاء. 36

 

بخش سوم: حق حبس.... 41

1) تعریف حق حبس.... 41

2) حق حبس از منظر فقهای امامیه. 41

3) امتناع طرفین از اداء معوض.... 43

4) تاثیر اعسار زوج در حق حبس.... 44

5) استحقاق زن نسبت به نفقه. 46

6) حق حبس از منظر قوانین موضوعه. 47

7) آراء صادره در خصوص  حق حبس.... 49

8) نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 65

9) حق حبس زوجه در مهریه موجل.. 68

1-9) تعلق یا عدم تعلق حق حبس به زوجه از منظر غالب فقها 68

2-9) علت تعلق حق حبس زوجه از منظر  مرحوم شیخ طوسی.. 68

3-9) تعلق یا عدم تعلق حق حبس به زوجه از منظر  مرحوم صاحب جواهر. 69

10) ابقاء یا عدم ابقاء حق حبس پس از یکبار مواقعه از منظر فقهای امامیه. 70

1-10) نظر شیخ مفید و شیخ طوسی (رحمه الله علیهما) 70

2-10) نظر صاحب جواهر و ابن ادریس (رحمه الله علیهما) 70

3-10) نقلی از کتاب مسالک الافهام شهید ثانی.. 71

11) حق حبس در فرض قبض اجباری بضع.. 72

12) الزام زوج به تسلیم مهر در صورت عدم تمکین موجه زوجه. 73

13) تقسیط مهر و تاثیر آن بر حق حبس.... 74

14) آراء قضایی صادره در خصوص حق حبس در مهریه‌های مؤجل و عند الاستطاعة. 76

15)آراء قضایی صادره در خصوص تقسیط مهریه و تاثیر آن بر حق حبس.... 82

16) آراء وحدت رویه‌ی صادره در خصوص حق حبس.................................................................. 85

17) نظریه مشورتی در خصوص حق حبس در مهر مؤجل.. 94

 

بخش چهارم: تفویض.... 97

1) تعریف تفویض.... 97

2) اقسام تفویض.... 97

3) تفویض بضع در نکاح دائم.. 98

4) تعلق مهر المثل یا مهرالمسمی در فرض طلاق زوجین و فوت زوج......................................... 101

5) آراء قضایی صادره درخصوص تفویض بضع.. 101

6)تفویض مهر. 104

7)مالکیت زوجه بر مهر. 105

8) تفویض مهر و مالکیت  بر مهر از منظر قوانین موضوعه. 106

 

بخش پنجم: نفقه.. 111

1) شرایط منفق علیه. 111

2)موجبات نفقه. 112

3)ادلۀ قائلین به شرطیت تمکین و علل مردودیت آن.. 113

1-3) ادله قائلین به شرطیت تمکین.. 113

2-3) مردودیت ادله قائلین به شرطیت تمکین.. 115

3-3) تفاوت دیدگاه مرحوم صاحب جواهر با قائلین به شرطیت تمکین.. 117

4-3) ثمرۀ فقهی شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز 117

4) مناقشات مطروحه در باب شرطیت تمکین و مانعیت نشوز. 118

1-4) مناقشه در حالت اول (مانعیت نشوز) 118

2-4) مناقشه در حالت دوم (شرطیت تمکین) 118

3-4) راه حل مرحوم صاحب جواهر. 119

5) نفقه از منظر قوانین موضوعه. 119

6) آراء قضایی صادره درخصوص نفقه. 120

7) فروع تمکین از منظر  مرحوم صاحب جواهر. 123

8) فروع تمکین از منظر قوانین موضوعه. 126

9) آراء  قضایی صادره در خصوص تمکین.. 130

10) نفقه زوجه در سفر. 131

11) اذن خروج زوجه از منزل از منظر قوانین موضوعه. 133

12) آراء قضایی صادره در خصوص اذن خروج زوجه از منزل.. 135

13) نفقه صغار. 138

1-13) نفقه صغار از منظر کشف اللثام و مسالک الافهام. 138

2-13) نفقه صغار از منظر مرحوم صاحب جواهر. 140

14)مصادیق و مقادیر نفقه. 142

1) طعام. 143

2) إدام. 146

3) الکسوه 147

4) الفراش... 147

5) آلت طبخ و شرب.. 148

6) آلت تنظیف... 148

7) سکنی یا همان مسکن.. 149

1-7) ادلۀ مطالبه ی مسکن.. 149

2-7) نقد ادله مطالبۀ مسکن.. 149

8 )خادم. 150

15)  مصادیق نفقه از منظر قوانین موضوعه. 151

16) آراء قضایی صادره درخصوص مصادیق نفقه. 152

17) نظریه مشورتی درخصوص مصادیق نفقه. 158

18) مالکیت زوجه بر نفقه. 159

1- نفقه‌های تلف شدنی.. 159

2- نفقههای تلف نشدنی.. 161

3-  استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه مستقل از مؤاکله. 162

19) نفقه اقارب... 163

1) تعریف اقارب.. 163

2) شرایط وجوب انفاق به اقارب.. 163

3) تکسب در خصوص نفقه زوجه. 164

4) تکسب در خصوص نفقه اقارب.. 165

5) مقدار نفقه اقارب.. 166

6) تفاوت نفقه زوجه و اقارب.. 166

7) اعفاف منفق علیه. 168

8) نفقه اقارب از منظر قوانین موضوعه. 169

9)آراء قضایی صادره در خصوص نفقه اقارب.. 170

 

بخش ششم: حق قسم زوجه.. 179

1) تعریف حق قسم.. 179

2) اقوال مطروحه درباره بیتوته نزد زوجات... 179

3) ماهیت حق  قسم.. 180

4) حکمت وفایده قسم.. 182

5) کیفیت اجرای قسم.. 182

6) دلائل قائلین به وجوب ابتدائی تقسیم.. 183

7) رای مخالفانِ قائلین به وجوب ابتدائی تقسیم.. 185

8) دلائل قائلین به عدم وجوب ابتدائی تقسیم.. 185

9)رای مرحوم صاحب جواهر درخصوص وجوب یا عدم وجوب تقسیم ابتدائی.. 187

10)حق قسم از منظر قوانین موضوعه. 190

1-10) محاسبه زمانی هر بیتوته نزد زوجه. 191

الف)دلایل جواز مطلق بیتوته بیش از یک شب نزد زوجه. 193

ب) دلائل جواز بیتوته بیش از یک شب مشروط به رضایت زوجه. 194

ج) بیتوته بیش از یک شب  از منظر مرحوم صاحب جواهر. 197

2-10) واجبات در هر قسم. 198

11) مضاجعت... 199

12) احتساب مدت یک شب... 202

13)  مشاغل شبانه زوج.. 207

14) مسافرت زوج.. 209

15) حق قسم؛ حقی مشترک میان زوج و زوجه. 211

16) ابراء زوج از حق قسم شبانه توسط زوجه. 213

17) دریافت عوض قسم توسط زوجه. 215

18) زنان فاقد حق قسم.. 219

 

بخش هفتم: عزل.. 223

1) تعریف عزل.. 223

2) موارد جواز عزل.. 223

3) عزل در نکاح دائم بدون رضایت یا اشتراط.. 225

4) ادله قائلین به جواز و کراهت... 225

1-4. روایات: 225

2-4. عدم وجوب وطی پیش از چهار ماه 226

3-4. تمسک به اصالت اباحه: 226

4-4. عدم لزوم انزال: 227

5) قائلین به حرمت عزل در نکاح دائم.. 227

1-5. روایاتی که در آن برای عزل از واژه ی «الوأد الخفی» به معنی «کشتن پنهانی» استفاده شده است   227

2-5.  روایتی که موارد جواز عزل را ذکر کرده است... 228

6) ادله مردودیت نظریه حرمت عزل در نکاح دائم.. 228

7) دیه در عزل.. 230

8) بررسی حقوقی عزل.. 230

1-8. مقتضای ذات نکاح و شرط عدم بارداری.. 231

2-8. مقتضای اطلاق نکاح و شرط عدم بارداری.. 231

3-8. شرط استیلاد به صورت شرط صفت... 231

4-8. شرط استیلاد به صورت شرط فعل.. 232

5-8. شرط عدم استیلاد به صورت شرط فعل.. 234

 

کتابنامه.. 237

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه