بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی دروس تخصصی تجارت حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)
حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)

رضا رشیدی نسب

90,000 تومان

به انضمام نمودارهای تفهیمی و سوالات برگزیده آزمون های حقوقی

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

دادآفرین

نام مولف

رضا رشیدی نسب

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

11

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

368

تیراژ

2000

شابک

9786007992531

 

حقوق تجارت 3

فصل اول – شناسایی اسناد تجاری

سند
اسناد تجاری
شناسایی اسناد تجاری خاص
مزایا و اوصاف اسناد تجاری
ایرادات قابل استناد در برابر دارنده
ایرادات غیرقابل استناد در برابر دارنده

فصل دوم – برات

بخش اول – ماهیت و شرایط شکلی و ماهوی برات
ماهیت برات
شرایط شکلی برات
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات
تکمیل شرایط شکلی ناقص برات
مندرجات اختیاری برات
شرایط ماهوی برات
محل برات
عدم انتقال مالکیت محل برات به دارنده
بخش دوم – قبولی برات
شرایط شکلی قبول
مکان قبولی
زمان ارائه برات برای قبولی
مهلت اخذ قبولی و مطالبه وجه در برات به رویت و به عده از رویت
تعیین مهلت ارائه جهت قبولی توسط صادر کننده
تعیین مهلت ارائه جهت قبولی توسط ظهرنویس
انواع قبولی
آثار قبولی برات
نکول یا عدم قبول برات
ضمانت اجرای نکول برات
قبولی شخص ثالث
انواع قبولی شخص ثالث
اثر قبولی ثالث به حقوق دارنده
حقوق ثالث پس از تأدیه وجه برات
بخش سوم – ظهرنویسی
ظهرنویسی برای انتقال برات
انواع ظهرنویسی برای انتقال برات
تسلسل ظهرنویسی
ظهرنویسی جزئی و مشروط
آثار ظهرنویسی به منظور انتقال برات
ظهرنویسی در وجه صادر کننده و براتگیر
ظهرنویسی برای وکالت
ظهرنویسی برای وثیقه
بخش چهارم – ضمانت
ضامن برات
مضمون عنه برات
موضوع تعهد ضمانت
حدود تعهد ضامن
حقوق ضامن در مقابل سایر مسئولین
امضای ساده در ظهر سند
بخش پنجم – حقوق و تکالیف دارنده و پرداخت برات
ارائه برات به براتگیر توسط دارنده
لزوم قبول پرداخت جزئی
عدم امکان اعطای مهلت پرداخت توسط دادگاه
نوع پولی که باید پرداخت شود
عدم امکان پرداخت وجه برات توقیف شده
پرداخت وجه برات صادر شده در نسخ متعدد
پرداخت وجه برات به دارنده غیر واقعی قبل از سر رسید
زمان پرداخت با توجه تاریخ تأدیه
پرداخت توسط شخص ثالث
مطالبه تضمین یا ضامن توسط دارنده از براتگیر
برات مفقود شده
اعطای مهلت به براتگیر برای پرداخت وجه برات
بخش ششم – مسئولیت
مسئولیت صادرکننده
مسئولیت ظهرنویسان
مهلت اقامه دعوا ظهرنویس علیه ظهرنویسان قبلی
ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت تعیین شده
مسئولیت امضاء کنندگان متعدد سند تجاری
بخش هفتم – اعتراض یا واخواست پروتست
اعتراض نکول
اعتراض عدم تأدیه
مندرجات اعتراضنامه
ارسال اطلاع نامه اعتراض به ایادی ماقبل
بخش هشتم – برات رجوعی
صدور برات رجوعی بر عهده صادر کننده
صدور برات رجوعی بر عهده ظهرنویس
صورتحساب بازگشت برات رجوعی
بخش نهم : تعارض قوانین برات
خسارت تاخیر تادیه در برات

فصل سوم : سفته یا فته طلب

شرایط شکلی سفته
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی
تابعیت سفته از مقررات برات
مسئولیت در سفته
مسئولیت ضامن در سفته

فصل چهارم _ چک

شناسایی چک
شرایط شکلی چک
تفاوت چک در قانون تجارت و قانون صدور چک
انواع چک
تابعیت چک از مقررات برات
محل چک
گواهی عدم پرداخت در چک
گواهی عدم پرداخت به قسمتی از مبلغ چک
مسئولیت در چک
دادگاه حقوقی صالح در دعوای چک
مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت
مقررات ثبتی چک
شکایت کیفری
شاکی کیفری
جرم صدور چک بی محل
مجازات صدور چک بلامحل
صدور چک بلامحل متعدد
رفع سوء اثر از چک
رفع موجبات تحقق جرم صدور چک
چک غیر قابل تعقیب کیفری
صلاحیت مقررات کیفری چک
لزوم امضاء متعدد برای صدور سند تجاری
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
چک مشروط
صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب
حفظ حق شکایت کیفری دارنده چک بعد از وکالت در وصول
فوت صادرکننده چک
ابلاغ اوراق قضایی در دعاوی جزایی چک راجع به چک
خسارت تاخیر تادیه
اماره قانونی پرداخت وجه چک
مرور زمان اسناد تجاری

فصل پنجم : اسناد در وجه حامل

شناسایی اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن
گم شدن اسناد بدون اوراق کوپن

فصل ششم : قبض انبار

سوالات تجارت 3
پاسخنامه تجارت 3
حقوق تجارت 4

فصل اول : ورشکستگی و آثار آن

شناسایی ورشکستگی
شرایط لازم برای ورشکستگی
تاجر متوفی
تصفیه ترکه تاجر متوفی
مقررات ورشکستگی بانک و بیمه
ورشکستگی شرکتهای تجاری
تاثیر ورشکستگی شرکت و شریک بر یکدیگر
تاثیر ورشکستگی شرکت سهامی بر مدیران شرکت
درخواست صدور حکم ورشکستگی
تکلیف اعلام توقف توسط تاجر
تاریخ توقف تاجر
ورود ثالث تاجر ورشکسته
اجرای موقت حکم ورشکستگی
آثار حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران
آثار حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته
تاثیر حکم ورشکستگی بر سایر مسئولین اسناد تجاری
انواع ورشکستگی
هزینه تعقیب ورشکستگی به تقصیر و تقلب

فصل دوم : ارگان تصفیه و اقدامات اولیه بعد از ورشکستگی

عضو ناظر
مدیر تصفیه
مهر و موم اموال تاجر ورشکسته طبق قانون تجارت
مهر و موم اموال تاجر طبق قانون اداره تصفیه
مستثنا کردن اشیا از مهر و موم
قرار توقیف تاجر ورشکسته
فروش اشیایی که نگهداری آن ها موجب زیان است
رفع توقیف اموال تاجر ورشکسته و تسلیم به مدیر تصفیه
نامه های تاجر ورشکسته
بستن دفاتر تاجر ورشکسته
نحوه تعیین میزان نفقه ورشکسته و خانواده اش از دارایی خود
ترتیب تنظیم صورت دارایی
تنظیم صورت دارایی
نتیجه تهیه صورت دارایی
فروش اموال و وصول مطالبات
تنظیم گزارش از وضعیت ورشکستگی
صلح دعاوی تاجر ورشکسته
استرداد وجوه از حساب تاجر
اقدامات تامینیه

فصل سوم : تشخیص مطالبات طلبکارها

اخطار به طلبکاران
حق حضور و اعتراض نسبت به سایر مطالبات
مندرجات صورتمجلس تشخیص طلب
اختلاف در تشخیص طلب
ضمانت اجرای عدم ارائه طلب در مدت معین
تهیه و انتشار صورت طلبکاران
اعتراض به صورت طلبکاران
اعمال حق خیار در مدت تصفیه

فصل چهارم : قرارداد ارفاقی

اثر قرارداد ارفاقی
طرفین قرارداد ارفاقی
جلسه مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی
تعقیب به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب
اعتراض به قرارداد ارفاقی
تصدیق قرارداد ارفاقی
عدم نیاز به مدیر تصفیه و عضو ناظر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی
ابطال قرارداد ارفاقی
فسخ قرارداد ارفاقی
ضامن قرارداد ارفاقی
شروع عملیات تصفیه بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
اثر فسخ یا ابطال یا ورشکستگی مجدد بر تقسیم دارایی
عدم رسیدگی مجدد به طلبهای سابقا تشخیص و تصدیق شده
حکم معاملات تاجر از تصدیق قرارداد تا از بین رفتن
ورشکستگی شرکتهای شخص محور و مختلط
ضمانت اجرای عدم انعقاد قرارداد ارفاقی
نفقه ورشکسته برای تامین معاش
ادامه کار تاجر

فصل پنجم : تقسیم اموال تاجر ورشکسته

ترتیب تقسیم اموال ورشکسته
تقسیم نهایی اموال تاجر
فک رهن
فروش مال رهونه
تقسیم مال منقول قبل از اعمال حق رهن
رهن مکرر
تقسیم بین طلبکاران مقیم خارج و طلب مورد نزاع
تقاضای واگذاری دعاوی و قبول و ترک دعاوی مشکوک
مستاجر ورشکسته

فصل ششم : استرداد عین

مفهوم و تشریفات استرداد عین
استرداد اسناد تجاری
استرداد مالتجاره امانی
ورشکستگی وکیل خریدار
ورشکستگی وکیل فروشنده
ورشکستگی تاجر خریدار
حق حبس

فصل هفتم : شکایت و اعتراض

شکایت به حکم اعلان ورشکستگی و تاریخ توقف
تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی
شکایت از عمل تصفیه نزد دادگاه

فصل هشتم : مقررات جزایی غیر ورشکسته

اشخاص غیر از ورشکسته
مدیر تصفیه
حکم معالات ناشی از جرایم این بخش

فصل نهم : اعاده اعتبار

مفهوم اعاده اعتبار
اعاده اعتبار حقی
اعاده اعتبار حقی شریک ضامن شرکت ورشکسته
اعاده اعتبار قانونی
مرجع درخواست اعاده اعتبار
اعلان درخواست اعاده اعتبار
دخالت دادگاه در اعاده اعتبار
اعتراض به اعاده اعتبار
لزوم قبت حکم اعاده اعتبار
تجدید نظرخواهی از حکم اعاده اعتبار
اعاده اعتبار جزایی
خاتمه ورشکستگی
کشف اموال جدید بعد از خاتمه ورشکستگی

فصل دهم : سایر مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکسته

ساختار اداره تصفیه (مواد 1 تا 4)
شکایت از اداره تصویه
انحصار اموال ورشکسته در مستثنیات دین
اداره اموال تاجر ورشکسته در خارج از حوزه اداره
ضمانت اجرای عدم ارائه اموال و دفاتر توسط تاجر ورشکسته
تصفیه اختصاری
آگهی دعوت طلبکاران (24 و 25)
فروش اموال تاجر ورشکسته از طریق مزایده
تقسیم موقت سهام
صندوق الف و ب اداره تصفیه (51 تا 57 ق.ا.ا.و)
جمع بندی صلاحیت دادگاه ، عضو ناظر ، دادسرا و مدیر تصفیه
سوالات تجارت 4
پاسخنامه تجارت 4

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه