بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک عمومی برگزیده ی متون و نگارش فارسی
برگزیده ی متون و نگارش فارسی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

برگزیده ی متون و نگارش فارسی

دکتر یداالله بهمنی-دکتر یدالله طالشی

65,000 تومان 58,500 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

بهمنی" class="highlight">دکتر یداالله بهمنی-طالشی" class="highlight">دکتر یدالله طالشی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

3

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

236

تیراژ

1000

شابک

9786003465954

برگزیده ی متون و نگارش فارسی

مقدمه :

خددای مندان را سدپاس مدیگدوییم کده بده مدا توفیدق داد مجموعدهای مدوجز و متناسدب بدا نیازهدا و
احسداس و عواطدل نسدل جدوان و دانشدجویان ایدن مدرز و بدوم فدراهم آوریدمب بدی تردیدد زبدان و ادبیدات
فارسددی یکددی از غنددیتددرین زبانهددا در ادبیددات جهددان اسددتب فرهنددن دیددرین و کهددن سددال ایددران زمددین،
معدارف بلندد آسدمانی، عرفدان برخاسدته از جدان و دل عاشدقان حدق و الهامدات و ابدداعات ل یدل صداحبان
ذوق، ادبیات ما را به گوهرهدای گرانبهدایی آراسدته اسدت کده توانسدته خواسدت ههدا، نیازهدا، دردهدا، عواطدل
و احساسات همگان را بیان نماید و لحظات خوش و پرباری برای عموم فراهم آوردب
مسلم است که نسل جوان ما تمایدل کمتدری بده ادبیدات و زبدان فداخر خدود نشدان مد یدهنددب بده راسدتی
باید اعتراف نمدود کده اید ن کدم تمدایلی نده بده خداطر عددم جاذبد ادبیدات ماسدت، کده نتیجد گدزین هدایی
بددوده کدده از ذوق کمتددر مایدده گرفتدده اسددتب لددذ ا بددرای اینکدده تددا حدددودی پیونددد میددان جوانددان و ادبیددات
گران سنن آنان برقرار گردد، برآن شدیم مجموعهای نسبتاً موجز و متناسب با ذوق آنها فراهم آوریمب
قابدل ذکدر اسدت کدده در تنظدیم م تدون مختلدل اعددم از نظدم و نثدر، حتدی الامکددان سدعی کدردهایددم
نمونه ها را بر مبنای سبکهدای مختلدل نظدم و نثدر فارسدی طبقده بنددی کندیم، تدا هدم نداظر بده ترتیدب و
تدوالی تداریخی باشدد و هدم سدیر تحدول و دگرگدونی نظدم و نثدر فارسدی و تحدولات زبدانی را نشدان دهددب
البته رعایت حدال مخاطدب و تناسدب محتدوا ی م الدب نیدز مدورد نظدر بدودها چنانکده گداهی اوقدات کدم و
بی این ترتیب تاریخی دقیقاً رعایت نشده استب
در بخد دوم کتداب بده زبدان و نگدارش پرداختده ایدم و آنچده از قواعدد زبدان، شدیو امدلای فارسدی،
قواعدد سددجاوندی و ویددرای ، انددواع نوشدته، آرایدده هددای ادبددی و مکتددبهدای ادبددی جهددان بددرای آمددوزش
نگارش صدحی دانشدجویان لازم بدوده اسدت، بده اختصدار آوردهایدمب امیدد اسدت ایدن خددمت نداچیز مدورد
توجده علاقدهمنددان زبدان فارسدی واقدع شدود و تدا حددودی خواسدت و نظدر مؤلفدان را بدرآورده سدازدب در
پایان بر خدود واجدب مدی داندیم از سدرکار خدانم دهقدان و سدرکار خدانم نجفدی کده در بدا زبیندی و ویدرای
این کتاب یاریگر مؤلفان بودهاند، صمیمانه سپاسگزاری نماییمب
والله ولی التوفیق

فهرست مطالب :


............. بخش اول: برگزیدة متون فارسی . 9
..................... فصل اول: سبک خراسانی . 11
................................ .................. مناجات . . 21
................................ .......... دوستی خدای . . 21
................................ ........ چه غم داری؟ . 21
................................ ....................... پیری . . 21
............................. در آیینِ دوست گرفتن . 21
................................ .... فضل امیرالمؤمنین . 21
............................ دادرَسی پادشاهان عجم . 21
.................. گفتار اندر فراهم آوردن کتاب . 21
................................ ... اندرزهای فردوسی . 21
................................ ................ شرح سفر . . 12
................................ ................ گواهی دل . . 12
................................ .................. ای برادر! . . 11
................................ .................... بیداری . . 11
................................ ................ بار دانش . . 11
................................ ............ چند دو بیتی . . 11
................................ ............ علاج خشم . . 11
................................ ........... لقمان حکیم . . 11
................................ ............ حصار نای . . 12
................................ ............. چند رباعی . . 11
......................... فصل دوم: سبک عراقی . 33
................................ ........................ اعتبار . . 11
................................ ..... مجادلة ابله با شتر . 13
................................ ............ ایوان مداین . . 11
................................ .......... جمعیت خاطر . . 11
................................ .............. راز سروری . . 11
................................ ...... آزادگی ابوسعید . 11
................................ ............ تلخ و شیرین . . 12
................................ ............ ثمرة تواضع . . 12
................................ .......... برکات صدقه . . 12
........................ صفت خزان و وفات لیلی . 11
................................ ......... در آفرینش آدم . . 13
................................ ......... روز وداع یاران . . 11
................................ ............ یار هم نفس . . 11
................................ .. حکایاتی از گلستان . 11
............................. در باب عدل و تدبیر . 31
................... حکایت زاغ و گرگ و شگال . 31
................... ذکر ابن محمّد، جعفرالصّادق . 33
................................ ............ ذکر ابوحنیفه . . 31
................................ حکایت شیخ صنعان . 31
................................ ..... آداب سخن گفتن . 12
............................ من مست و تو دیوانه . 11
6 برگزیده ی متون و نگارش فارسی
......................... افتادن شغال در خم رنگ . 11
......................... داستان نیک مرد با هدهد . 13
.... جنگ چنگیزخان با سلطان جلالالدین . 11
................................ ........ مسلمانی حافظ . 11
................................ ............. پرتو حسن . . 11
................................ .................... حکایت . . 12
................................ .................... نام او . . 12
................................ .................... حکایت . . 12
................................ ............ گربه یا شتر . . 11
.... فصل سوم: سبک هندی )اصفهانی( . 33
................................ ................. تک بیتیها . . 11
................................ ...................... غزل . . 13
................................ ............. مزرع بی بر . . 13
................................ .................... حکمت . . 11
................................ ................ ترکیب بند . . 11
................................ .............. سوز سینه . . 11
................ فصل چهارم: بازگشت ادبی . 39
................................ .............. ترجیع بند . . 12
................................ ........ مرنجان دلم را . 11
................................ ......... دل سودازدگان . . 11
فصل پنجم: ادبیات عصر بیداری یا دورة
............................. مشروطه و عصر نیما . 58
..................... عصر نیما یا دورة نوگرایی . 11
................................ ................ مرغ زیرک . . 11
................................ .................... زنده باد . . 11
................................ ... همه هست آرزویم . 11
......................... یاد آر ز شمع مرده یاد آر . 12
................................ ................. بوالفضول . . 12
................................ .................... عقاب . . 11
................................ .............. مرغ سحر . . 11
................................ ................. دماوند . . 222
................................ ...... غباری در بیابان . 221
................................ ................. کارون . . 221
................................ ...... ترانه های خیّام . 223
................................ ...... چشم شیشه ای . 222
................................ ......... آخر شاهنامه . . 221
................................ .............. وای بر من . . 221
................................ .............. آن روزها . . 221
................................ .. فارسی شکر است . 212
................................ .................. نشانی . . 211
................................ ....... در راه زندگی . 211
................................ ...... کودک و خزان . 211
................................ .......... 211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » با چشم ها «
....................... 211. . . . . . . . . . . . » آهوی کوهی « هزارة دوم
................................ ....... شب زنده داری . 213
................................ ........... مناجات . . 211
................................ .............. مرگ دیگر . . 211
................................ ........ سحر خیزان . 212
................................ ..................... باران . . 212
فهرست مطالب 7
................................ .................. کوچه . . 211
...................... خنجرها، بوسه ها، پیمان ها . 211
................................ ................ تا چند . . 231
................................ ................. منادی . . 231
................................ ........... شراب نور . . 233
................................ ............. دردوارهها . . 233
................................ ................ جان آگاه . . 231
....... بخش دوم: زبان و نگارش فارسی . 189
........................ فصل اول: دستور زبان . 161
................................ ...... واحدهای زبان . 212
................................ ......... واج چیست؟ . . 212
................................ ....... تکواژ چیست؟ . 211
................................ ......... واژه چیست؟ . . 211
................................ ........ گروه چیست؟ . 211
................................ ....... جمله چیست؟ . 211
........................... جملة مستقل چیست؟ . 211
................................ جمله های استثنایی: . 213
................................ ............. گروه فعلی . . 211
................................ ..... ویژگی های فعل . 211
................................ .......... وجه اخباری . . 211
................................ ........... وجه التزامی . . 211
................................ .............. وجه امری . . 211
................................ .......... فعل وصفی . . 211
................................ ....... ساختمان فعل . 211
.................. ساختمان فعل های پیشوندی . 211
.................... تقسیمبندی فعل های مرکب . 212
................................ ............. فعل کمکی . . 212
.............................. تکواژ در گروه فعلی . 212
................................ ............ گروه اسمی . . 212
............................. ساختمان گروه اسمی . 212
................................ .......... اسم چیست؟ . . 211
................................ ....... ویژگیهای اسم: . 211
................................ - الف وابسته پذیری . 211
........................... وابسته های پیشین اسم . 211
............................. وابسته های پسین اسم . 211
............................... - نشانه نکره: . 211 » ی« 2
................................ -1 نشانه های جمع: . 211
................................ ........... جمع مکسر: . . 213
................................ .......... -1 مضافالیه: . . 213
................................ ..... -3 صفت بیانی: . 211
.................... وابسته های وابسته های اسم . 211
................................ ............ ب: شمار . . 211
.................. پ: معرفه، نکره ، اسم جنس . 211
................................ .... ت: عام و خاص . 211
................................ ............. ث: ساخت . . 212
................................ .................. ضمیر . . 212
................................ ............. گروه قیدی . . 211
.............................. ساختمان گروه قیدی . 211
................................ ................. نقش نما . . 211
................................ ........... جملة مرکب . . 213
9 برگزیده ی متون و نگارش فارسی
........... فصل دوم : شیوة املای فارسی . 153
............................. فصل سوم: ویرایش . 191
................................ ........... ویرایش فنی . . 212
..................... ویرایش زبانی و ساختاری . 211
.. ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی . 211
................................ نشانه های ویرایشی . 213
............................... نشانه های اختصاری . 211
................................ ........... نشانه گذاری . . 211
.................... فصل چهارم: انواع نوشته . 101
................................ .................. گزارش . . 122
............................ مراحل گزارشنویسی . 122
................................ ................... مقاله . . 121
................................ .............. انواع مقاله . . 121
................................ .............. نامه نگاری . . 123
................................ ................ سفرنامه . . 121
................................ .................. داستان . . 121
................................ ........ عناصر داستان . 121
................. فصل پنجم: آرایه های ادبی . 111
.............................. الف( آرایه های لفظی . 122
............................... ب(آرایه های معنوی . 121
................................ ............... ج( بیان . . 123
................................ ................ -2 تشبیه . . 123
................................ ............. -1 استعاره . . 121
................................ ............... -1 مجاز . . 121
................................ ................. -1 کنایه . . 121
................................ ... فرق مجاز و کنایه . 121
.... فصل ششم: مکتب های ادبی جهان . 119
................................ ................... رئالیسم . . 112
................................ ..... رئالیسم جادویی . 111
............................ سمبولیسم/ نمادگرایی . 111
................................ ................. رمانتیسم . . 113
................................ .............. ناتورالیسم . . 111
................................ ............ سوررئالیسم . . 112
................................ ...... فهرست منابع . 133

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه