بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی سایر کتب کاربردی سببیت و قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا
 سببیت و قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

سببیت و قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

واین آر لفیو

31,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

واین آر لفیو

مترجم

دکتر حسین آقایی نیا

سال انتشار

1397

نوبت انتشار

4

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-922-212-013-9.1

 

 

 

 سببیّت‌ 13

                    (الف‌) طرح‌ مشکل‌. 13

                    (ب‌) سبب‌ واقعی‌ 18

                     ج‌) کلیات‌ سبب‌ قانونی‌ (مستقیم‌) 25

                    (د) جرایم‌ عمدی‌ ـ مجنی‌ علیه‌ غیر منظور («قصد انتقالی‌»). 29

                    (هـ) جرایم‌ ناشی‌ از بی‌پروایی‌ و بی‌مبالاتی‌ ــ مجنی‌ علیهی‌ که‌ درمعرض‌ خطر                  قرارندارد («بی‌مبالاتی‌ انتقالی‌»). 41

                    (و) جرایم‌ همراه‌ با قصد ـ روش‌ غیر منظور. 43

                              (1) سبب‌ مستقیم‌ 45

                              (2) وجود ضعف‌ قبلی‌ 45

                              (3) سبب‌ حایل‌: کلیات‌ 46

                              (4) سبب‌ حایل‌: اقدامات‌ مجنی‌ علیه‌. 48

                              (5) سبب‌ حایل‌: اقدامات‌ شخص‌ ثالث‌. 52

                              (6) سبب‌ حایل‌: اقدامات‌ متهم‌. 55

                              (7) سبب‌ حایل‌: اقداماتی‌ که‌ منشا انسانی‌ ندارند. 56

                    (ز) جرایم‌ ناشی‌ از بی‌پروایی‌ و بی‌مبالاتی‌ ــ شیوه‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌. 58

                              (1). سبب‌ مستقیم‌. 59

                              (2) سبب‌ حایل‌. 62

                    ح‌) صدمه‌ از نوع‌ غیر منظور ـ قتل‌عمدی‌ جنایی‌ و قتل‌ غیر عمدی‌ جنحه‌ای‌. 67

                    (ت‌) قاعده‌ یک‌ سال‌ و یک‌ روز در قتل‌ 81

                    (ی‌) جرایم‌ با مسؤولیت‌ مطلق‌ 83

                    (س‌) سببیّت‌ و هیئت‌ منصفه‌. 84

 

 قتل‌ عمدی‌ «سوءنیت‌ قبلی‌» و «انسان‌ زنده‌» 87

                    (الف‌) «سوءنیت‌ قبلی‌، صریح‌ یا ضمنی‌». 87

                    (ب‌) تعاریف‌ قانونی‌ قتل‌ عمدی‌. 91

                    (ج‌) چه‌ زمانی‌ حیات‌ آغاز می‌شود؟ 92

                    (د) چه‌ زمانی‌ حیات‌ خاتمه‌ پیدا می‌کند؟ 100

                    (ه) قاعده‌ یک‌ سال‌ و یک‌ روز. 106

                     (و) ارکان‌ قتل‌ عمدی‌. 107

 

                    قتل‌ عمدی‌ همراه‌ با قصد قتل‌ 109

                    (الف‌) قصد. 109

                    (ب‌) دکترین‌ سلاح‌ کشنده‌. 111

                    (ج‌) وسائل‌ ارتکاب‌ قتل‌ عمدی‌. 116

                    (د) سببیت‌. 118

 

                    قتل‌ عمدی‌ ناشی‌ از قصد ایراد صدمات‌ شدید بدنی‌ 119

 

                    قتل‌ عمدی‌ ناشی‌ از بی‌پروائی‌ شدید 123

                    (الف‌) ایجاد خطر. 123

                    (ب‌) درک‌ خطر. 132

 

                    قتل‌ عمدی‌ جنائی‌ 137

                    (الف‌) پیشینه‌ دکترین‌ قتل‌ عمدی‌ جنائی‌. 137

                    (ب‌) محدودیت‌ قاعده‌ به‌ جنایت‌های‌ خاص‌. 140

                    (ج‌) مسؤولیت‌ نیابتی‌ شرکاء جنایت‌. 146

                    (د) محدودیت‌ ناشی‌ از سبب‌ مستقیم‌ یا قانونی‌. 150

                    (ه) قتل‌ عمدی‌ جنائی‌ در مقابل‌ قتل‌ عمدی‌ ناشی‌ از بی‌پروائی‌ شدید. 164

                    (و) «در ارتکاب‌ یا شروع‌ به‌ ارتکاب‌ جنایت‌». 165

                              (1) زمان‌. 169

                              (2) رابطه‌ سببیت‌. 173

                              (3) دیدگاه‌های‌ متفاوت‌ در مورد دامنه‌ شمول‌. 175

                              (4) جنایت‌ پس‌ از قتل‌. 177

                    (ز) قتل‌ غیرعمد و ضرب‌ و جرح‌ مشدد به‌ مثابه‌ جنایات‌. 178

                              (1) قتل‌ غیرعمدی‌. 179

                              (2) ضرب‌ و جرح‌ مشدد. 179

                              (3) خطر محاکمه‌ دوباره‌. 185

                    (ح‌) آینده‌ دکترین‌ قتل‌ عمدی‌ جنائی‌. 186

 

 قتل‌ عمدی‌ ناشی‌ از مقاومت‌ در مقابل‌ بازداشت‌ قانونی‌ 191

 

 درجه‌های‌ قتل‌ عمدی‌ 194

                    (الف‌) قتل‌ با مقدمه‌ چینی‌، توجه‌ کامل‌ و قصد. 195

                    (ب‌) ارتکاب‌ جنایت‌های‌ مصرح‌. 204

                    (ج‌) کمین‌ کردن‌؛ سم‌ دادن‌؛ شکنجه‌ کردن‌. 206

                    (د) سایر قتل‌های‌ عمدی‌ درجه‌ یک‌. 209

                    (ه) قتل‌ عمدی‌ درجه‌ دو. 210

 

 قتل‌ غیرعمدی‌؛ معاونت‌ در خودکشی‌ 212

 

 قتل‌ غیرعمدی‌ ـ طبقه‌بندی‌ 212

 قتل‌ عمدی‌ در حکم‌ غیرعمد ناشی‌ از خشم‌ ناگهانی‌ 214

                    (الف‌) عنصر روانی‌. 214

                    (ب‌) تحریک‌ متعارف‌. 218

                              (1) ضرب‌ و جرح‌. 219

                              (2) درگیری‌ متقابل‌. 221

                              (3) تهاجم‌. 222

                              (4) بازداشت‌ غیرقانونی‌. 222

                              (5) زنای‌ زن‌ یا مرد متاهل‌. 223

                              (6) گفتار. 226

                              (7) صدمات‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌. 231

                              (8) سایر موارد. 232

                              (9) اشتباه‌ نسبت‌ به‌ تحریک‌. 233

                              (10) انسان‌ متعارف‌. 234

                    (ج‌) تحقق‌ تحریک‌. 238

                    (د) زمان‌ متعارف‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ آرامش‌. 239

                    (ه) بازگشت‌ واقعی‌ به‌ آرامش‌. 243

                    (و) طبقه‌بندی‌. 244

                    (ز) تحریک‌ از سوی‌ کسی‌ غیر از مقتول‌. 245

                    (ح‌) منطق‌ قتل‌ عمدی‌ در حکم‌ غیرعمدی‌. 247

 

 سایر شرایط‌ مخففه‌ قتل‌ عمدی‌ در حکم‌ غیرعمدی‌ 249

                    (الف‌) حق‌ «ناقص‌» دفاع‌ از خود. 250

                    (ب‌) حق‌ «ناقص‌» جلوگیری‌ از ارتکاب‌ جنایت‌. 253

                    (ج‌) دفاع‌ «ناقص‌» در موقعیت‌ اجبار یا اضطرار. 254

                    (د) دیگر موارد قتل‌های‌ همراه‌ با قصد. 255

 

 قتل‌ غیرعمدی‌ ناشی‌ از بی‌مبالاتی‌ کیفری‌ 258

                    (الف‌) بی‌مبالاتی‌ کیفری‌. 260

                    (ب‌) ترک‌ فعل‌. 267

                    (ج‌) سببیت‌. 268

                    (د) تقصیر بزه‌دیده‌. 271

                    (ه) گوناگونی‌های‌ قانونی‌ جدید. 272

 

 قتل‌ غیرعمدی‌ همراه‌ با تقصیر ناشی‌ از عمل‌ خلاف‌ قانون‌ 275

                    (الف‌) مفهوم‌ «خلاف‌ قانون‌». 275

                    (ب‌) رابطه‌ سببیت‌ ضروری‌. 280

                    (ج‌) محدودیت‌های‌ وارد بر قتل‌ غیرعمدی‌ ناشی‌ از عمل‌ خلاف‌ قانون‌. 281

                    (د) تهاجم‌ یا ضرب‌ و جرح‌ منتهی‌ به‌ فوت‌. 289

                    (ه) آینده‌ قتل‌ غیرعمدی‌ ناشی‌ از عمل‌ خلاف‌ قانون‌. 291

 

 معاونت‌ و شروع‌ به‌ خودکشی‌ 295

                    (الف‌) شروع‌ به‌ خودکشی‌. 296

                    (ب‌) شروع‌ به‌ خودکشی‌ که‌ به‌ دیگری‌ صدمه‌ می‌زند. 297

                    (ج‌) اغوا، کمک‌، اجبار دیگری‌ به‌ خودکشی‌. 298

                    واژه‌نامه‌ 306

 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه