بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

حقوق ثبت کاربردی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 10

حقوق ثبت کاربردی

دکتر فرشید حسین عمویی

160,000 تومان 144,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

اوا

نام مولف

فرشید حسین عمویی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

281

تیراژ

300

شابک

9786003466227

حقوق ثبت کاربردی

ثبت به طور کلی سیستم هایی را توصیف می کند که به وسیله آنهاا ماوار مرباو باه مالکیات ،
تصرف یا سایر حقوق ر زمین به طور رسمی ثبت می شو . برای ارائه شاواهدی از عناوا ، تساهی
معاملات و جلوگیری از فع غیرقانونی. اطلاعات ثبت شده و حفاظت حاص از ثبت زماین از نظار
حوزه قضایی بسیار متفاوت است. نها ثبت که تضمین کنناده امنیات اقتصاا ی ، حقاوقی و قضاایی
جامعه است همواره مور توجه جوامع بشری بو ه و همین امر سبب ایجا نظام هاای مختلاف ثبات
املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خو به اقتباا از آنهاا مای پار از . حقاوق
ثبت ارای تنوع و ابعا گستر ه ایی است و ر تمامی شئو جامعه اثر می گذار . حقوق ثبت موجاب
پیشگیری از اختلافات می شو و از حجم پرونده های مراجاع قضاایی مای کاهاد. همننا ین یکای از
موضوعاتی که برای تنظیم امور اجتماعی نیاز بدا بیش از بیش احسا می شو بحث تنظیم و ثبات
اسنا است. ر واقع به لی اهمیت موضوع "ثبت" است که تنظیم اسنا به صورت رسمی ر غالاب
کشورها از اعمال حاکمیت تلقی می شو و برای ثبت آ ها فرآیند و ضوابط خاص و نسبت باه آثاار
آ ها، اعتبار ویژه ای ر تمام سیستم های حقوقی نیا منظور می گر . نظام ثبتی ایارا باا وجاو آ
که نظامی منسجم است و قابلیت ایجا امنیات حقاوقی را ار باا نیازهاا و مناافع جامعاه هماهنا
نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آ می باشد تا بتواند علاوه بر تاممین مناافع ماالکین ،
باب سوء استفا ه های احتمالی را مسدو نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها ر خصاوص مقاررات
ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایرا است، پایا هد. این هماا ییازی اسات کاه ر
این کتاب به بررسی آ پر اخته شده است.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه