بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

مکتوب اخر

نام مولف
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

بهزاد رییسی نافچی

مترجم
سال انتشار
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

1399

نوبت انتشار
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

1

قطع کتاب
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار
سیمی
تعداد صفحه
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

209

تیراژ
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

1000

شابک
مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در جامه نمودار

9786229978931