بستن

- قانون مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

قانون مدنی

منصور قرایی

130,000 تومان 117,000 تومان
دسته بندی: حقوق 
ناشر: کتاب آوا
مولف: منصور قرائی

قانون مدنی « منصور قرائی » مشتمل بر:

  • قانون مدنی

  • قانون مسئولیت مدنی

  • قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرائی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

7

قطع کتاب جیبی, سیمی
تعداد صفحه

304

تیراژ

1000

شابک

9786003462342

کتاب قانون مدنی/ مولف منصور قرایی

برای مشاهده مقالات معرفی کتب کلیک نمایید

فهرست مطالب

 با اصلاحات و الحاقات بعدی   13

مقـدمـه. 13

جلد اول ـ در اموال.. 16

کتاب اول ـ در بیان اموال و مالکیت.... 16

باب اول ـ در بیان انواع اموال.. 16

فصل اول ـ در اموال غیرمنقول.. 16

فصل دوم ـ در اموال منقوله. 18

فصل سوم ـ در اموالی که مالک خاص ندارد. 19

باب دوم ـ در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود  20

فصل اول ـ در مالکیت.... 21

فصل دوم ـ در حق ‌انتفاع.. 23

مبحث اول ـ در عمری و رقبی و سکنی... 23

مبحث دوم ـ در وقف.... 25

مبحث سوم ـ در حق انتفاع از مباحات... 31

فصل سوم ـ در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور 32

مبحث اول ـ در حق ‌ارتفاق نسبت به ملک غیر. 32

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور 35

مبحث سوم ـ در حریم املاک.... 40

کتاب دوم - در اسباب تملّک..... 41

قسمت اول ـ در احیاء اراضی موات و حیـازت اشیاء مباحه  42

باب اول ـ در احیاء اراضی موات و مباحه. 42

باب دوم ـ در حیازت مباحات... 43

باب سوم ـ در معادن.. 46

باب چهارم ـ در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه. 46

فصل اول ـ در اشیاء پیدا شده. 46

فصل دوم ـ در حیوانات ضالّه. 48

باب پنجم ـ در دفینه. 49

باب ششم ـ در شکار. 50

قسمت دوم ـ در عقود و معاملات و الزامات... 51

باب اول ـ در عقود و تعهدات به طور کلّی... 51

فصل اول ـ در اقسام عقود و معاملات... 51

فصل دوم ـ در شرایط اساسی برای صحت معامله. 52

مبحث اول ـ در قصد طرفین و رضای آنها 52

مبحث دوم ـ در اهلیت طرفین... 55

مبحث سوم ـ در مورد معامله. 55

مبحث چهارم ـ در جهت معامله. 56

فصل سوم ـ در اثر معاملات... 57

مبحث اول ـ در قواعد عمومی... 57

مبحث دوم ـ در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات... 58

مبحث سوم ـ در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث.... 60

فصل چهارم ـ در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود. 60

مبحث اول ـ در اقسام شرط... 60

مبحث دوم ـ در احکام شرط... 61

فصل پنجم ـ در معاملاتی که موضوع آن  مال غیر است یا معاملات فضولی  63

فصل ششم ـ در سقوط تعهدات... 66

مبحث اول ـ در وفاء به عهد.. 66

مبحث دوم ـ در اقالـه. 69

مبحث سوم ـ در ابراء. 70

مبحث چهارم ـ در تبدیل تعهد.. 70

مبحث پنجم ـ در تهاتر. 71

مبحث ششم ـ مالکیت مافیالذمـه. 72

باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود. 73

فصل اول ـ کلیات... 73

فصل دوم ـ در ضمان قهری... 74

مبحث اول ـ در غصب.... 74

مبحث دوم ـ در اتلاف... 78

مبحث سوم ـ در تسبیب.... 79

مبحث چهارم ـ در استیفاء. 80

باب سوم ـ در عقود معینة مختلفـه. 81

فصل اول ـ در بیع.. 81

مبحث اول ـ در احکام بیـع.. 81

مبحث دوم ـ در طرفین معاملـه. 82

مبحث سوم ـ در مبیع.. 82

مبحث چهارم ـ در آثار بیع.. 85

مبحث پنجم ـ در خیارات و احکام راجعه به آن.. 92

فصل سوم ـ در معاوضه. 104

فصل چهارم ـ در اجاره. 105

مبحث اول ـ در اجاره اشیاء. 105

مبحث دوم ـ در اجاره حیوانات... 113

مبحث سوم ـ در اجاره اشخاص..... 114

فصل پنجم ـ در مزارعه و مساقات... 116

مبحث اول ـ در مزارعه. 116

مبحث دوم ـ در مساقات... 120

فصل ششم ـ درمضاربه. 120

فصل هفتم ـ در جعاله. 123

فصل هشتم ـ در شرکت.... 124

مبحث اول ـ در احکام شرکت.... 124

مبحث دوم ـ در تقسیم اموال شرکت.... 127

فصل نهم ـ در ودیعه. 130

مبحث اول  ـ در کلّیات... 130

مبحث دوم ـ در تعهدات امیـن... 131

مبحث سوم ـ در تعهدات امانت گذار. 135

فصل دهم ـ در عاریـه. 135

فصل یازدهم ـ در قرض..... 137

فصل دوازدهم ـ در قمار و گروبنـدی... 138

فصل سیزدهم ـ در وکالت.... 138

مبحث اول ـ در کلیات... 138

مبحث دوم ـ در تعهدات وکیل... 140

مبحث سوم ـ در تعهدات موکل... 141

مبحث چهارم ـ در طرق مختلفه انقضاء وکالت.... 141

فصل چهاردهم ـ در ضمان عقدی... 143

مبحث اول ـ در کلّیات... 143

مبحث دوم ـ در اثر ضمان بیـن ضامن و مضمونله. 144

مبحث سوم ـ در اثر ضمان بین ضامن و مضمونعنه. 146

مبحث چهارم ـ در اثر ضمان بین ضامنین... 148

فصل پانزدهم ـ در حواله. 149

فصل شانزدهم ـ در کفالت.... 150

فصل هفدهم ـ در صلح.. 154

فصل هجدهم ـ در رهن... 156

فصل نوزدهم ـ در هبه. 161

قسمت سوم ـ در اخذ به شفـعه. 163

قسمت چهارم ـ در وصایا و ارث... 165

باب اول ـ در وصایا 165

فصل اول ـ در کلّیـات... 165

فصل دوم ـ در موصـی... 167

فصل سوم ـ در موصیبـه. 168

فصل چهارم ـ در موصـی له. 170

فصل پنجم ـ در وصـی... 170

باب دوم ـ در ارث... 172

فصل اول ـ در موجبات ارث و طبقات مختلفة وراث... 172

فصل دوم ـ در تحقق ارث... 173

فصل سوم ـ در شرایط و جمله از موانع ارث... 174

فصل چهارم ـ در حَجب.... 176

فصل پنجم ـ در فرض و صاحبان فرض..... 178

فصل ششم ـ در سهمالارث طبقات مختلفة وراث... 181

مبحث اول ـ  در سهمالارث طبقه اوّل.. 181

مبحث دوم ـ در سهمالارث طبقه دوم. 183

مبحث سوم ـ در سهمالارث وراث طبقه سوم. 186

مبحث چهارم ـ در میراث زوج و زوجـه. 190

کتاب سوم ـ در مقررات مختلفه. 192

جلد دوم - در اشخاص..... 193

کتاب اول ـ در کلیات... 193

کتاب دوم ـ در تابعیت.... 197

کتاب سوم ـ در اسناد سجل احوال.. 208

کتاب چهارم ـ در اقامتگاه. 211

کتاب پنجم ـ در غایب مفقودالاثر. 212

کتاب ششم ـ در قرابت.... 218

کتاب هفتم - نکاح و طلاق... 219

باب اول  ـ در نکاح.. 219

فصل اول ـ در خواستگاری... 219

فصل دوم ـ قابلیت صحی برای ازدواج.. 221

فصل سوم ـ در موانع نکاح.. 222

فصل چهارم ـ شرایط صحت نکاح.. 226

فصل پنجم  ـ وکالت در نکاح.. 227

فصل ششم ـ در نکاح منقطع.. 228

فصل هفتم ـ در مَهر. 228

فصل هشتم ـ در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر. 233

باب دوم ـ در انحلال عقد نکاح.. 236

فصل اول ـ در مورد امکان فسخ نکاح.. 236

فصل دوم ـ در طلاق... 240

مبحث اول ـ در کلیات... 240

مبحث دوم ـ در اقسام طلاق... 242

مبحث سوم ـ در عـدّه. 243

کتاب هشتم - در اولاد. 244

باب اول ـ  در نسب.... 244

باب دوم ـ در نگهداری و تربیت اطفال.. 246

باب سوم ـ در ولایت قهری پدر و جدّ پدری... 250

کتاب نهم - در خانواده. 253

فصل اول ـ در الزام به انفاق... 253

کتاب دهم - در حجر و قیمومت.... 256

فصل اول ـ در کلیات... 256

فصل دوم ـ در موارد نصب قیّم و ترتیب آن.. 259

فصل سوم ـ در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن  نظارت مدعیالعموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید  264

فصل چهارم ـ در موارد عزل قیّم.. 267

فصل پنجم ـ در خروج از تحت قیمومیت.... 268

جلد سوم - در ادله اثبات دعوی... 269

کتاب اول ـ در اقرار. 270

باب اول ـ در شرایط اقرار. 270

باب دوم ـ در آثار اقرار. 272

کتاب دوم ـ در اسناد. 273

کتاب سوم - در شهادت... 278

باب اول ـ در موارد شهادت... 278

باب دوم ـ در شرایط شهادت... 281

کتاب چهارم ـ در اَمارات... 282

کتاب پنجم ـ در قسم.. 283

قانون مسئولیت مدنی    287

آئین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی    295

قانون استفساریة تبصرة ذیل ماده (1082) قانون مدنی    297

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی    299

نحوۀ محاسبه ارزش مَهریه به وجه رایج کشور   301

نظرات

captcha Refresh
جواد
۰۰
پاسخسلام
این کتاب قانون مدنی با جلد گالینگور هستش؟
محصولات مشابه