بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی سایر کتب کاربردی حقوق اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی جلد اول
- حقوق اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی جلد اول
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی جلد اول

ماشاءالله بناءنیاسری

300,000 تومان 270,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

شهردانش

نام مولف

ماشاءالله بناءنیاسری

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

703

تیراژ

1000

شابک

9786008040620

 

فهرست اجمالی مطالب

جلد اول- مباحث مقدماتی

تقسیم بحث

فصل اول: بیع اسنادی بین المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن

فصل دوم: روش‌های پرداخت ثمن در بیع بین المللی

فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی

فصل چهارم: تکامل تدریجی نهاد اعتباری اسنادی و تحولات تاریخی آن

فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن

فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

جلد اول- مباحث مقدماتی

تقسیم بحث

فصل اول: بیع اسنادی بین المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن

گفتار اول: تعریف بیع اسنادی

گفتار دوم: انواع بیع اسنادی

مبحث اول: بیع اسنادی به روش «سیف»

بند اول: ماهیت قرارداد «سیف»

بند دوم: شرایط شکلی و محتوایی اسناد لازم الارائه در قرارداد «سیف»

عنوان اول- شرایط شکلی و محتوایی بارنامه در بیع «سیف»

عنوان دوم- شرایط شکلی و محتوایی بیمه نامه در قرارداد «سیف»

عنوان سوم- شرایط شکلی و محتوایی صورت حساب تجاری در قرارداد «سیف»

مبحث دوم- بیع اسنادی به روش «فوب»

گفتار سوم: مشخصات بیع اسنادی

مبحث اول- مفهوم تسلیم در بیع اسنادی و آثار مرتبط با آن

مبحث دوم- تفکیک مفهوم «انتقال خطر» از مفهوم «انتقال مالکیت» در بیع اسنادی

مبحث سوم- تعلیق انتقال مالکیت مبیع در بیع اسنادی

مبحث چهارم- تعهد به تسلیم اسناد مطابق با قرارداد در بیع اسنادی

مبحث پنجم- لزوم پرداخت ثمن در برابر اسناد در بیع اسنادی

مبحث ششم- زمان و مکان انجام بازرسی کالا در بیع اسنادی

فصل دوم: روش‌های پرداخت ثمن در بیع بین المللی

گفتار اول- مفهوم «روش پرداخت» و تمایز آن با «ابزار پرداخت» و «روش تأمین مالی»

گفتار دوم- انواع روش‌های پرداخت در بیع بین المللی

مبحث اول- روش پیش پرداخت

مبحث دوم- روش پرداخت وعده دار (حساب مفتوح)

مبحث سوم- روش وصول اسنادی

مبحث چهارم- روش اعتبار اسنادی تجاری

بند اول- تعریف و ساختار صوری اعتبار اسنادی تجاری

بند دوم- امتیازات و معایب اعتبار اسنادی در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت

عنوان اول- امتیازات پرداخت به روش اعتبار اسنادی

عنوان دوم- معایب پرداخت به روش اعتبار اسنادی

فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی

گفتار اول- منابع بین المللی حقوق اعتبارات اسنادی

مبحث اول- قواعد عرفی بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی

بند اول- قواعد عرفی بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی تجاری

عنوان اول- تحولات تاریخی عرف و عادات متحدالشکل اعتبار اسنادر از آغاز تا کنون

عنوان دوم- جایگاه و ارزش «یوسی‌پی» در نظم حقوقی دولتی

بند دوم- قواعد عرفی ناظر به اعتبار اسنادی تضمینی

بند سوم- قواعد عرفی ناظر به ضمانت نامه‌های مستقل بانکی

مبحث دوم- قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی

گفتار دوم- منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی

مبحث اول- اعتبار اسنادی در باب حقوق مثبته ایالات متحده آمریکا

بند اول- تحولات تاریخی باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا

عنوان اول- باب پنجم قدیم کد متحد الشکل تجارت

عنوان دوم- باب پنجم جدید کد متحد تجارت

بند دوم- مقایسه باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا با مقررات «یوسی‌پی»

مبحث دوم- اعتبار اسنادی در حقوق مثبته چین

مبحث سوم- اعتبار اسنادی در حقوق مثبته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

فصل چهارم- تکامل تدریجی نهاد اعتبار اسنادی و تحولات تاریخی آن

گفتار اول- از اشکال قدیمی اعتبارنامه‌ها تا اعتبارات اسنادی نوین

مبحث اول- سند پرداخت

مبحث دوم- تنوع صور اعتبار نامه‌های قدیمی

بند اول- اعتبارنامه خریدار

بند دوم- اعتبار نامه مسافرتی

بند سوم- اعتبارنامه باز

مبحث سوم- وحدت ساختار و ماهیت حقوقی اعتبارنامه‌های قدیمی

مبحث چهارم- اعتبارات اسنادی نوین

گفتار دوم- تفاوت‌های اعتبارنامه‌های نوین با اعتبارنامه‌های قدیمی

مبحث اول- تفاوت در اهداف اقتصادی

مبحث دوم- تفاوت در وصف اسنادی

مبحث سوم- تفاوت در مقام صادر کننده اعتبارنامه

مبحث چهارم- تفاوت در مقطع زمانی صدور اعتبارنامه

مبحث پنجم- تفاوت در وصف لزوم و جواز اعتبارنامه

فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن

گفتار اول- ترکیب معامله اعتبار اسنادی به معنای عام

مبحث اول- قرارداد پایه (قرارداد مبنا)

مبحث دوم- قرارداد گشایش اعتبار

مبحث سوم- معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص

گفتار دوم- طرف‌های ذی ربط در معامله اعتبار اسنادی به معنای عام

مبحث اول- متقاضی اعتبار

مبحث دوم- گشاینده اعتبار

مبحث سوم- ذی نفع اعتبار

مبحث چهارم- بانک یا بانک‌های ثانوی

بند اول- بانک ابلاغ کننده اعتبار

بند دوم- بانک معرفی شده (بانک تعیین شده)

بند سوم- بانک تأیید کننده اعتبار

بند چهارم- بانک معامله کننده اعتبار

فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی

گفتار اول- تقسیم اعتبار اسنادی بر حسب کارکرد اعتبار (اعتبار اسنادی تجاری در برابر اعتبار اسنادی تضمینی)

مبحث اول- اعتبار اسنادی تجاری

مبحث دوم- اعتبار اسنادی تضمینی

بند اول- تعریف اعتبار اسنادی تضمینی

بند دوم- انواع اعتبارنامه‌های تضمینی

عنوان اول- اعتبار نامه تضمینی مالی

عنوان دوم- اعتبار نامه تضمین اجرای تعهد به انجام کاری (به جز پرداخت پول) با خودداری از انجام کاری

بند سوم- مقایسه اعتبارنامه تضمینی با عقود ضمان سنتی

عنوان اول- مفهوم ضمان سنتی

عنوان دوم- مقایسه اعتبار اسنادی تضمینی و عقود ضمان سنتی

مبحث سوم- مقایسه اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی

بند اول- تفاوت اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی از حیث کارکرد

بند دوم- تفاوت از حیث نوع معامله پایه، و تعهد موضوع تضمین

بند سوم- تفاوت از حیث حادثه سبب‌ساز مطالبه (معلق علیه)

بند چهارم- تفاوت از حیث نوع اسنادی که مطالبه وجه اعتبار منوط به ارائه آن‌ها می‌شود

بند پنجم- تفاوت از حیث وصف خود به خود تصفیه شوندگی اعتبار

بند ششم- تفاوت از حیث اثر گشایش اعتبار بر تعلق تعهد ناشی از معامله پایه

گفتار دوم- تقسیم اعتبار اسنادی بر حسب جواز یا لزوم تعهد گشاینده

گفتار سوم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تأیید یا عدم تأیید اعتبار از سوی بانک ثانوی

گفتار چهارم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث لزوم یا عدم لزوم ارائه اسناد جهت مطالبه وجه اعتبار (اعتبار نامه اسنادی در برابر اعتبارنامه پاک)

گفتار پنجم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت انتقال اعتبار

گفتار ششم- تقسیم اعتبار اسنادی بر حسب چگونگی در اختیار گذاشتن وجه اعتبار

گفتار هفتم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت معامله اعتبار

گفتار هشتم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث حال یا موجل بودن تعهد گشاینده اعتبار

مبحث اول- اعتبار اسنادی حال (اعتبار به رؤیت یا عندالمطالبه)

مبحث دوم- اعتبار اسنادی موجل

بند اول- اعتبار اسنادی قبولی

بند دوم- اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار

گفتار نهم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث وحدت یا تعدد گشاینده (گشایندگان) اعتبار

گفتار دهم- تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تعداد طرف‌های اعتبار (اعتبار اسنادی سه جانبه در برابر اعتبار اسنادی دوجانبه)

گفتار یازدهم- اعتبارات اسنادی خاص

مبحث اول- اعتبار اسنادی وثیقه‌ای

مبحث دوم- اعتبار اسنادی تجدید شونده (اعتبار اسنادی گردان)

مبحث سوم- اعتبارات اسنادی با شروط رنگی

بند اول- اعتبار اسنادی با شرط قرمز

بند دوم- اعتبار اسنادی با شرط سبز

گفتار دوازدهم- تقسیم اعتبار اسنادی به اعتبار اسنادی صادراتی و اعتبار اسنادی وارداتی

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه