بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق خصوصی حقوق آیین دادرسی مدنی دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد دوم
- دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد دوم
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد دوم

علی مهاجری

250,000 تومان 225,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

فکرسازان

نام مولف

علی مهاجری

سال انتشار

1397

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

516

تیراژ

2000

شابک

9786007560723

برای مشاهده دوره کتب دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی کلیک نمایید

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

پیش نیاز استفاده از کتاب

فصل ششم- امور اتفاقی

مبحث اول- تأمین خواسته

ماده 108: زمان درخواست تأمین

ماده 109: درخواست تأمین خواسته توسط خوانده

ماده 110: موارد عدم امکان درخواست تأمین توسط خوانده

ماده 111: دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تأمین

ماده 112: لغو تأمین

ماده 113: شرط پذیرش درخواست تأمین

ماده 114: درخواست تأمین قبل از موعد انجام تعهد

ماده 115: ارسال فوری درخواست تأمین به دادگاه

ماده 116: حق اعتراض به قرار تأمین

ماده 117: اجرای تأمین پس از ابلاغ

ماده 118: صدور قرار رفع تأمین

ماده 119: غیرقابل تجدید نظر بودن قرار قبول یا رد تأمین

ماده 120: مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین

ماده 121: تأمین در قانون

ماده 122: محدودیت دادگاه در توقیف

ماده 123: توقیف معادل قیمت خواسته

ماده 124: تبدیل مال توقیف شده

ماده 125: مرجع رسیدگی به تبدیل تأمین

ماده 126: ترتیب توقیف اموال

ماده 127 : توقیف محصول املاک و باغ‌ها

ماده 128: حق تقدم درخواست کننده تأمین

ماده 129: رعایت مستثنیات دین

مبحث دوم- ورود شخص ثالث

ماده 130: طرح دعوای شخص ثالث

ماده 131: شرایط دادخواست ورود ثالث

ماده 132: ابلاغ وقت دادرسی به وارد ثالث

ماده 133: تفکیک دعوای اصلی از دعوای ورود ثالث

ماده 134: رد دعوا یا ابطال دادخواست شخص ثالث

مبحث سوم- جلب شخص ثالث

ماده 135: طرح دعوای جلب ثالث و مهلت آن

ماده 136: جلب ثالث توسط محکوم علیه غائب

ماده 137: شرایط دادخواست جلب ثالث

ماده 138: تغییر وقت دادرسی

ماده 139: تفکیک دعوای ثالث از دعوای اصلی

ماده 140: تجدید نظر پذیری رد دادخواست جلب ثالث

مبحث چهارم- دعوای متقابل

ماده 141: شرایط اقامه دعوای متقابل

ماده 142: طرح دعوای متقابل به موجب دادخواست

ماده 143: مهلت طرح دعوای متقابل

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی

ماده 144: تکلیف تبعه خارجی در دادن تأمین

ماده 145: موارد معافیت از دادن تأمین

ماده 146: سلب تابعیت ایرانی یا کشف تابعیت خارجی

ماده 147: تکلیف رسیدگی به درخواست تأمین

ماده 148: تعیین مقدار کافی برای تأمین

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه

ماده 149: درخواست تأمین دلیل

ماده 150: زمان درخواست تأمین دلیل

ماده 151: شرایط دادخواست تأمین دلیل

ماده 152: عدم احضار طرف مقابل در امور فوری

ماده 153: ارجاع تأمین دلیل به دادرس یا مدیر دفتر

ماده 154: درخواست تأمین دلیل بدوت تعیین طرف

ماده 155: درجه ارزش تأمین دلیل

مبحث دوم- اظهار نامه

ماده 156: مطالبه حق به موجب اظهارنامه

ماده 157: اظهارنامه تسلیم وجه یا مال یا سند

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158: دعوای تصرف عدوانی

ماده 159: دعوای ممانعت از حق

ماده 160: دعوای مزاحمت

ماده 161: وظیفه خواهان در دعاوی ثلاثه

ماده 162: ابراز سند مالکیت در دعاوی ثلاثه

ماده 163: اقامه دعوای مالکیت و اثر آن

ماده 164: غرس اشجار و احداث بنا در ملک تصرف شده

ماده 165: زراعت در ملک مورد حکم تصرف عدوانی

ماده 166: تکلیف ضابطین در رابطه با دعاوی ثلاثه

ماده 167: دعاوی ثلاثه در مال مشترک

ماده 168: دعاوی مربوط به قطع انشعاب گاز، تلفن

ماده 169: ادعای شخص ثالث در دعاوی ثلاثه

ماده 170: طرح دعوی به قائم مقامی مالک

ماده 171: تصرف عدوانی امین

ماده 172: رسیدگی به اصالت سند در دعاوی ثلاثه

ماده 173: طرفیت مراجع دولتی در دعاوی ثلاثه

ماده 174: احراز عدوان در دعاوی ثلاثه

ماده 175: اجرای فوری حکم در دعاوی ثلاثه

ماده 176: ارتکاب عمل بعد از صدور حکم

ماده 177: رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی ثلاثه

فصل نهم: سازش و درخواست آن

مبحث اول- سازش

ماده 178: ختم دعوا به سازش

ماده 179: سازش در صورت تعدد طرفین

ماده 180: محل وقوع سازش

ماده 181: سازش در دفتر اسناد رسمی

ماده 182: صورت مجلس سازش در دادگاه

ماده 183: سازش غیررسمی در خارج از دادگاه

ماده 184: صدور گزارش اصلاحی

ماده 185: عدم تحقق سازش

مبحث دوم- درخوسات سازش

ماده 186: درخواست سازش از دادگاه نخستین

ماده 187: ترتیب دعوت برای سازش

ماده 188: تکلیف به سازش و سعی در انجام آن

ماده 189: ارشاد طرفین به طرح دعوا

ماده 190: عدم حضور یا اعلام تمایل به سازش

ماده 191: استنکاف از سازش

ماده 192: طرح مجدد درخواست سازش

ماده 193: عدم رعایت تشریفات دادرسی در سازش

فصل دهم- رسیدگی به دلایل

مبحث اول- کلیات

ماده 194: تعریف دلیل

ماده 195: قانن حاکم بر دلایل اثباتی عقود و ایقاعات

ماده 196: قانون حاکم بر دلایلی اثباتی وقایع خارجی

ماده 197:اصل برائت

ماده 198: اصل استصحاب

ماده 199: تحقق برای کشف حقیقت

ماده 200: رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی

ماده 201: ابلاغ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین

مبحث دوم- اقرار

ماده 202: عدم نیاز به دلیل در صورت تحقق اقرار

ماده 203: اقرار در دادگاه

ماده 204: اقرار شفاهی و کتبی

ماده 205: عدم پذیرش اقرار وکلی علیه موکل

مبحث سوم- اسناد

ماده 206: محل رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر

ماده 207: عدم امکان استرداد سند

ماده 208: رجوع به سند دیگر و درخواست ابراز آن

ماده 209: درخواست ابراز سند

ماده 210: ابراز دفاتر بازرگانی

ماده 211: عدم امکان ابراز سند در دادگاه

ماده 212: وجود سند یا اطلاعات در مراجع دیگر

ماده 213: ارسال اصل سند به دادگاه

ماده 214: استناد به پرونده کیفری

ماده 215: استناد به پرونده مدنی

ماده 216: انکار و تردید نسبت به سند ادعا

ماده 217: فرجه قانونی برای اظهار انکار و تردید

ماده 218: استرداد سند در مقابل تردید یا انکار

ماده 219: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک

ماده 220: ابلاغ ادعای جعلیت به طرف مقابل

ماده 221: تعیین تکلیف سند مجعول

ماده 222: ممنوعیت رونوشت از سند جعل

ماده 223: عدم استفاده از سند عادی به عنوان تطبیق

ماده 224: استکتاب

ماده 225: وجود اسناد تطبیق در مراجع دیگر

ماده 226: ارجاع به کارشناس یا مراجع ذیصلاح

ماده 227: رسیدگی به ادعای جعلیت

ماده 228: اثر ادعای جعلیت سند

مبحث چهارم- گواهی

ماده 229: گواهی به عنوان دلیل

ماده 230: ترکیب گواهان در دعاوی مدنی

ماده 231: گواهی بر شهادت

ماده 232: تمسک به گواهی

ماده 233: صلاحیت گواه و موارد جرح وی

ماده 234: جرح گواه توسط طرفین

ماده 235: تحقیق انفرادی از گواهان

ماده 236: ابلاغ حرمت و مسئولیت گواهی کذب

ماده 237: استماع اظهارات گواه بدون حضور طرفین

ماده 238: ممنوعیت قطع اظهارات گواه

ماده 239: ممنوعیت ترغیب یا منع از گواهی

ماده 240: درج اظهارات گواه در صورت مجلس

ماده 241: تشخیص ارزش و تأثیر گواهی

ماده 242: احضار گواهان به درخواست اصحاب دعوا

ماده 243: احضار مجدد گواه

ماده 244: استماع گواه در منزل یا محل کار گواه

ماده 245: نیابت قضائی در گواهی

ماده 246: استناد به شهادت بر شاهد اصلی

ماده 247: درخواست هزینه توسط شاهد

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248: صدور قرار معاینه محل

ماده 249: صدور قرار تحقیق محلی

ماده 250: اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی

ماده 251: تنظیم صورت مجلس اجرای قرار

ماده 252: ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات

ماده 253: تراضی طرفین به اظهارات گواه

ماده 254: عدم حضور یکی از اصحاب دعوی

ماده 255: اماره قضایی ناشی از تحقیق یا معاینه محل

ماده 256: عدم تهیه وسیله قرارهای معاینه و تحقیق محلی

مبحث ششم- رجوع به کارشناس

ماده 257: صدور قرار ارجاع امر به کارشناس

ماده 258: انتخاب کارشناس واجد صلاحیت

ماده 259: دستمزد کارشناس

ماده 260: اخطار به کارشناس جهت شروع کارشناسی

ماده 261: تکلیف کارشناس به قبول کارشناسی

ماده 262: تمدید مهلت کارشناسی

ماده 263: تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس

ماده 264: تعیین حق الزحمه کارشناس

ماده 265: ترتیب یا عدم ترتیب اثر به نظر کارشناس

ماده 266: امتناع کارشناس از اظهار نظر

ماده 267: مسئولیت مدنی کارشناس

ماده 268: انتخاب کارشناس با تراضی طرفین

ماده 269: نیابت در انتخاب کارشناس

مبحث هفتم- سوگند

ماده 270: صدور قرار اتیان سوگند

ماده 271: موارد استناد به سوگند شرعی

ماده 272: سوگند شرعی توسط منکر

ماده 273: ادای سوگند توسط مدعی

ماده 274: نکول از سوگند توسط منکر

ماده 275: جا به جایی جایگاه طرفین

ماده 276: سکوت خوانده در جلسه دادرسی

ماده 277: موارد استناد به گواهی به ضمیمه سوگند

ماده 278: سوگند در دعوای بر میت

ماده 279: طرح دعوی توسط وراث صاحب حق

ماده 280: عدم کاربرد سوگند در حدود شرعی

ماده 281: لفظ و صیغه سوگند

ماده 282: تعیین وقت و دعوت طرفین برای سوگند

ماده 283: ممنوعیت استفاده از سوگند بدون درخواست

ماده 284: درخواست کتبی یا شفاهی برای سوگند

ماده 285: مفاد سوگند

ماده 286: اقدام دادگاه بعد از صدور قرار اتیان سوگند

ماده 287: استمهال در سوگند

ماده 288: ضرورت اتیان سوگند در جلسه دادرسی

ماده 289: صرف نظر از درخواست سوگند

فهرست منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه