بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق خصوصی حقوق آیین دادرسی مدنی دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد اول
- دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد اول
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد اول

علی مهاجری

320,000 تومان 288,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

فکرسازان

نام مولف

علی مهاجری

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

500

تیراژ

2000

شابک

9786007560709

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

پیش نیاز استفاده از کتاب

فصل ششم- امور اتفاقی

مبحث اول- تأمین خواسته

ماده 108: زمان درخواست تأمین

ماده 109: درخواست تأمین خواسته توسط خوانده

ماده 110: موارد عدم امکان درخواست تأمین توسط خوانده

ماده 111: دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تأمین

ماده 112: لغو تأمین

ماده 113: شرط پذیرش درخواست تأمین

ماده 114: درخواست تأمین قبل از موعد انجام تعهد

ماده 115: ارسال فوری درخواست تأمین به دادگاه

ماده 116: حق اعتراض به قرار تأمین

ماده 117: اجرای تأمین پس از ابلاغ

ماده 118: صدور قرار رفع تأمین

ماده 119: غیرقابل تجدید نظر بودن قرار قبول یا رد تأمین

ماده 120: مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین

ماده 121: تأمین در قانون

ماده 122: محدودیت دادگاه در توقیف

ماده 123: توقیف معادل قیمت خواسته

ماده 124: تبدیل مال توقیف شده

ماده 125: مرجع رسیدگی به تبدیل تأمین

ماده 126: ترتیب توقیف اموال

ماده 127 : توقیف محصول املاک و باغ‌ها

ماده 128: حق تقدم درخواست کننده تأمین

ماده 129: رعایت مستثنیات دین

مبحث دوم- ورود شخص ثالث

ماده 130: طرح دعوای شخص ثالث

ماده 131: شرایط دادخواست ورود ثالث

ماده 132: ابلاغ وقت دادرسی به وارد ثالث

ماده 133: تفکیک دعوای اصلی از دعوای ورود ثالث

ماده 134: رد دعوا یا ابطال دادخواست شخص ثالث

مبحث سوم- جلب شخص ثالث

ماده 135: طرح دعوای جلب ثالث و مهلت آن

ماده 136: جلب ثالث توسط محکوم علیه غائب

ماده 137: شرایط دادخواست جلب ثالث

ماده 138: تغییر وقت دادرسی

ماده 139: تفکیک دعوای ثالث از دعوای اصلی

ماده 140: تجدید نظر پذیری رد دادخواست جلب ثالث

مبحث چهارم- دعوای متقابل

ماده 141: شرایط اقامه دعوای متقابل

ماده 142: طرح دعوای متقابل به موجب دادخواست

ماده 143: مهلت طرح دعوای متقابل

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی

ماده 144: تکلیف تبعه خارجی در دادن تأمین

ماده 145: موارد معافیت از دادن تأمین

ماده 146: سلب تابعیت ایرانی یا کشف تابعیت خارجی

ماده 147: تکلیف رسیدگی به درخواست تأمین

ماده 148: تعیین مقدار کافی برای تأمین

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه

ماده 149: درخواست تأمین دلیل

ماده 150: زمان درخواست تأمین دلیل

ماده 151: شرایط دادخواست تأمین دلیل

ماده 152: عدم احضار طرف مقابل در امور فوری

ماده 153: ارجاع تأمین دلیل به دادرس یا مدیر دفتر

ماده 154: درخواست تأمین دلیل بدوت تعیین طرف

ماده 155: درجه ارزش تأمین دلیل

مبحث دوم- اظهار نامه

ماده 156: مطالبه حق به موجب اظهارنامه

ماده 157: اظهارنامه تسلیم وجه یا مال یا سند

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158: دعوای تصرف عدوانی

ماده 159: دعوای ممانعت از حق

ماده 160: دعوای مزاحمت

ماده 161: وظیفه خواهان در دعاوی ثلاثه

ماده 162: ابراز سند مالکیت در دعاوی ثلاثه

ماده 163: اقامه دعوای مالکیت و اثر آن

ماده 164: غرس اشجار و احداث بنا در ملک تصرف شده

ماده 165: زراعت در ملک مورد حکم تصرف عدوانی

ماده 166: تکلیف ضابطین در رابطه با دعاوی ثلاثه

ماده 167: دعاوی ثلاثه در مال مشترک

ماده 168: دعاوی مربوط به قطع انشعاب گاز، تلفن

ماده 169: ادعای شخص ثالث در دعاوی ثلاثه

ماده 170: طرح دعوی به قائم مقامی مالک

ماده 171: تصرف عدوانی امین

ماده 172: رسیدگی به اصالت سند در دعاوی ثلاثه

ماده 173: طرفیت مراجع دولتی در دعاوی ثلاثه

ماده 174: احراز عدوان در دعاوی ثلاثه

ماده 175: اجرای فوری حکم در دعاوی ثلاثه

ماده 176: ارتکاب عمل بعد از صدور حکم

ماده 177: رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی ثلاثه

فصل نهم: سازش و درخواست آن

مبحث اول- سازش

ماده 178: ختم دعوا به سازش

ماده 179: سازش در صورت تعدد طرفین

ماده 180: محل وقوع سازش

ماده 181: سازش در دفتر اسناد رسمی

ماده 182: صورت مجلس سازش در دادگاه

ماده 183: سازش غیررسمی در خارج از دادگاه

ماده 184: صدور گزارش اصلاحی

ماده 185: عدم تحقق سازش

مبحث دوم- درخوسات سازش

ماده 186: درخواست سازش از دادگاه نخستین

ماده 187: ترتیب دعوت برای سازش

ماده 188: تکلیف به سازش و سعی در انجام آن

ماده 189: ارشاد طرفین به طرح دعوا

ماده 190: عدم حضور یا اعلام تمایل به سازش

ماده 191: استنکاف از سازش

ماده 192: طرح مجدد درخواست سازش

ماده 193: عدم رعایت تشریفات دادرسی در سازش

فصل دهم- رسیدگی به دلایل

مبحث اول- کلیات

ماده 194: تعریف دلیل

ماده 195: قانن حاکم بر دلایل اثباتی عقود و ایقاعات

ماده 196: قانون حاکم بر دلایلی اثباتی وقایع خارجی

ماده 197:اصل برائت

ماده 198: اصل استصحاب

ماده 199: تحقق برای کشف حقیقت

ماده 200: رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی

ماده 201: ابلاغ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین

مبحث دوم- اقرار

ماده 202: عدم نیاز به دلیل در صورت تحقق اقرار

ماده 203: اقرار در دادگاه

ماده 204: اقرار شفاهی و کتبی

ماده 205: عدم پذیرش اقرار وکلی علیه موکل

مبحث سوم- اسناد

ماده 206: محل رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر

ماده 207: عدم امکان استرداد سند

ماده 208: رجوع به سند دیگر و درخواست ابراز آن

ماده 209: درخواست ابراز سند

ماده 210: ابراز دفاتر بازرگانی

ماده 211: عدم امکان ابراز سند در دادگاه

ماده 212: وجود سند یا اطلاعات در مراجع دیگر

ماده 213: ارسال اصل سند به دادگاه

ماده 214: استناد به پرونده کیفری

ماده 215: استناد به پرونده مدنی

ماده 216: انکار و تردید نسبت به سند ادعا

ماده 217: فرجه قانونی برای اظهار انکار و تردید

ماده 218: استرداد سند در مقابل تردید یا انکار

ماده 219: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک

ماده 220: ابلاغ ادعای جعلیت به طرف مقابل

ماده 221: تعیین تکلیف سند مجعول

ماده 222: ممنوعیت رونوشت از سند جعل

ماده 223: عدم استفاده از سند عادی به عنوان تطبیق

ماده 224: استکتاب

ماده 225: وجود اسناد تطبیق در مراجع دیگر

ماده 226: ارجاع به کارشناس یا مراجع ذیصلاح

ماده 227: رسیدگی به ادعای جعلیت

ماده 228: اثر ادعای جعلیت سند

مبحث چهارم- گواهی

ماده 229: گواهی به عنوان دلیل

ماده 230: ترکیب گواهان در دعاوی مدنی

ماده 231: گواهی بر شهادت

ماده 232: تمسک به گواهی

ماده 233: صلاحیت گواه و موارد جرح وی

ماده 234: جرح گواه توسط طرفین

ماده 235: تحقیق انفرادی از گواهان

ماده 236: ابلاغ حرمت و مسئولیت گواهی کذب

ماده 237: استماع اظهارات گواه بدون حضور طرفین

ماده 238: ممنوعیت قطع اظهارات گواه

ماده 239: ممنوعیت ترغیب یا منع از گواهی

ماده 240: درج اظهارات گواه در صورت مجلس

ماده 241: تشخیص ارزش و تأثیر گواهی

ماده 242: احضار گواهان به درخواست اصحاب دعوا

ماده 243: احضار مجدد گواه

ماده 244: استماع گواه در منزل یا محل کار گواه

ماده 245: نیابت قضائی در گواهی

ماده 246: استناد به شهادت بر شاهد اصلی

ماده 247: درخواست هزینه توسط شاهد

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248: صدور قرار معاینه محل

ماده 249: صدور قرار تحقیق محلی

ماده 250: اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی

ماده 251: تنظیم صورت مجلس اجرای قرار

ماده 252: ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات

ماده 253: تراضی طرفین به اظهارات گواه

ماده 254: عدم حضور یکی از اصحاب دعوی

ماده 255: اماره قضایی ناشی از تحقیق یا معاینه محل

ماده 256: عدم تهیه وسیله قرارهای معاینه و تحقیق محلی

مبحث ششم- رجوع به کارشناس

ماده 257: صدور قرار ارجاع امر به کارشناس

ماده 258: انتخاب کارشناس واجد صلاحیت

ماده 259: دستمزد کارشناس

ماده 260: اخطار به کارشناس جهت شروع کارشناسی

ماده 261: تکلیف کارشناس به قبول کارشناسی

ماده 262: تمدید مهلت کارشناسی

ماده 263: تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس

ماده 264: تعیین حق الزحمه کارشناس

ماده 265: ترتیب یا عدم ترتیب اثر به نظر کارشناس

ماده 266: امتناع کارشناس از اظهار نظر

ماده 267: مسئولیت مدنی کارشناس

ماده 268: انتخاب کارشناس با تراضی طرفین

ماده 269: نیابت در انتخاب کارشناس

مبحث هفتم- سوگند

ماده 270: صدور قرار اتیان سوگند

ماده 271: موارد استناد به سوگند شرعی

ماده 272: سوگند شرعی توسط منکر

ماده 273: ادای سوگند توسط مدعی

ماده 274: نکول از سوگند توسط منکر

ماده 275: جا به جایی جایگاه طرفین

ماده 276: سکوت خوانده در جلسه دادرسی

ماده 277: موارد استناد به گواهی به ضمیمه سوگند

ماده 278: سوگند در دعوای بر میت

ماده 279: طرح دعوی توسط وراث صاحب حق

ماده 280: عدم کاربرد سوگند در حدود شرعی

ماده 281: لفظ و صیغه سوگند

ماده 282: تعیین وقت و دعوت طرفین برای سوگند

ماده 283: ممنوعیت استفاده از سوگند بدون درخواست

ماده 284: درخواست کتبی یا شفاهی برای سوگند

ماده 285: مفاد سوگند

ماده 286: اقدام دادگاه بعد از صدور قرار اتیان سوگند

ماده 287: استمهال در سوگند

ماده 288: ضرورت اتیان سوگند در جلسه دادرسی

ماده 289: صرف نظر از درخواست سوگند

فهرست منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه