بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی حقوقی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی
- دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی

فریدون نهرینی

220,000 تومان 198,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

گنج دانش

نام مولف

فریدون نهرینی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

4

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

516

تیراژ

500

شابک

9789647618823

 

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول – دستور موقت

فصل اول – کلیات

مبحث اول – مفهوم و تعریف دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار دوم – تعریف حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت
گفتار سوم – حقوق تطبیقی
مبحث دوم – ماهیت ، موضوع و هدف از دستور موقت
گفتار اول – ماهیت دستور موقت
گفتار دوم – موضوع دستور موقت
بند اول – موضوع دستور موقت در حقوق ایران
بند دوم – موضوع دستور موقت در حقوق انگلستان
گفتار سوم – هدف دستور موقت
بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم
بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی
بند سوم – جلوگیری از ضرر
بند چهارم – وصول موقت مدعی به حق خود

فصل دوم – شرایط دستور موقت

مبحث اول – درخواست ذینفع
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست دستور موقت
بند اول – تعیین طرف دستور موقت
بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت
بند سوم – تعیین موضوع دعوی
بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی درخواست
بند پنجم – ادله اثباتی
گفتار سوم – زمان طرح درخواست دستور موقت
بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی
بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم غیر قطعی
بند پنجم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قطعی
گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت
بند اول – وجود نفع در دستور موقت
بند دوم – نفع احتمالی در موضوع دستور موقت
بند سوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت
مبحث دوم – مرجع صلاحیتدار برای صدور دستور موقت
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت
بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت
1. صلاحیت نسبی به معنی خاص
2. صلاحیت نسبی از حیث محلی
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب
بند اول – کلیات
بند دوم – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی
بند سوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت
بند چهارم – صلاحیت استثنایی برای تبعیت
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت
بند دوم – محدودیت صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در صدور دستور موقت
1. تاریخچه و کلیات مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده
2. صلاحیت دادگاه خانواده در صدور دستور موقت
3. حقوق تطبیقی
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت
1. تاریخچه و کلیات صلاحیت دیوان عدالت اداری
2. صلاحیت دیوان عدالت اداری در دستور موقت
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی
گفتار اول – دعوی و طرف آن
بند اول – دعوی
بند دوم – طرف دعوی
1. انتساب دعوی به خوانده
2. توجه واقعی دعوی به خوانده
3. تأثیر دعوی در حقوق و وضعیت خوانده
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده
1. ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان دعوی
2. درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده مرتبط
3. منع صدور دستور موقت بر تجویز انجام عمل توسط خواهان
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالآ معلوم
1. تامین دلیل جهت تعیین خوانده و طرف دستور موقت
2. دستور موقت علیه اهالی و افراد غیر محصور
3. حقوق تطبیقی
بند سوم – عدم تاثیر دستور موقت نسبت به اشخاص ثالث
1. اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث
2. حقوق تطبیقی
مبحث چهارم – احراز فوریت امر
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت
بند اول – مفهوم و معنای فوریت
بند دوم – ماهیت فوریت
1. جنبه موضوعی فوریت
2. جنبه حکمی فوریت
بند سوم – عنصر فوریت در حقوق تطبیقی
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن
بند اول – دادگاه ، مرجع اصلی تشخیص فوریت
1. نقش دادگاه بدوی بعنوان مرجع تشخیص فوریت
2. نقش کارشناس در فرایند احراز فوریت
3. نظارت و نقش دادگاه تجدید نظر در تشخیص فوریت
بند دوم – قانون ، مرجع استثنایی تشخیص فوریت
1. دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی
2. دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع
بند سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت
1. ارزیابی و احراز فوریت در زمان رسیدگی به دستور موقت
2. تحقق فوریت و استمرار در بقاء و دوام آن
3. نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر در تمیز فوریت
گفتار سوم – معیار ، ضابطه و مصادیق فوریت
بند اول – معیار ، ضابطه فوریت
1. ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران
2. معیار فوریت در حقوق تطبیقی
بند دوم – مصادیق فوریت
1. خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی
2. خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر
3. احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی
مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین با لحاظ ماهیت موضوع دعوی
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین
بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی
بند چهارم – اخذ تامین در حقوق تطبیقی
گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع و مدت تودیع آن
بند اول – تعیین میزان تامین
بند دوم – تعیین نوع تامین
بند سوم – مدت تودیع تامین

فصل سوم – موانع صدور دستور موقت

مبحث اول – وقوع یا اجرا شدن موضوع دستور موقت
گفتار اول – وقوع تهدید یا خطر نسبت به دستور موقت
بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاههای عمومی حقوقی
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم
1. منع اصولی دستور موقت پس از صدور حکم در حقوق ایران
2. وضعیت دستور موقت پس از صدور حکم در حقوق تطبیقی
بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا
مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع
گفتار اول – منع دستور موقت با وجود نهاد دیگر تامینی
گفتار دوم – منع دستور موقت به جهت جریان نهادها و طرق دیگر در حقوق تطبیقی
مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی
گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق و وحدت موضوعات
گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی
گفتار سوم – وضعیت تطبیق و وحدت موضوعات در حقوق تطبیقی
مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت طرف دعوی
گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوق عمومی و دولتی
بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اعمال دولتی
بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اعمال شهرداریها
گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارتخانه ها و مامورین سیاسی خارجی
مبحث پنجم – منع دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی
گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی
مبحث ششم – منع دستور موقت به اعتبار موضوع
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص
بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق
بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص
1. تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف
2. سهام قابل تعویض با اوراق قرضه
3. عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه
گفتار سوم – منع دستور موقت به اعتبار موضوع در حقوق تطبیقی
بند اول – منع دستور موقت در حقوق انگلستان به علت استفاده و فایده عمومی
بند دوم – منع دستور موقت در حقوق هندوستان
بخش دوم : موضوع دستور موقت

فصل اول – کلیات مربوط به موضوع دستور موقت

مبحث اول – مفهوم ، تعریف و جهات موضوع دستور موقت
گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع
گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت
گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت
مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی
گفتار اول – دستور موقت با موضوعات اجرایی
بند اول – موضوعات جزایی دستور موقت در حقوق ایران
بند دوم – موضوعات جزایی دستور موقت در حقوق تطبیقی
گفتار دوم – دستور موقت با موضوعات مدنی
بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی
1. خواسته و موضوع دعوی اصلی به مفهوم اخص کلمه
2. متفرعات دعوی اصلی
بند دوم – دستور موقت یا ترتیبات موقتی در موضوعات و امور حسبی
1. تعریف و ماهیت امور حسبی
2. ترتیبات موقتی در موضوعات و امور حسبی

فصل دوم – موضوع درخواست و قرار دستور موقت و ضمانت اجرای آن

مبحث اول – تعیین موضوع دستور موقت و ضمانت اجرای آن
گفتار اول – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن
بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی
بند دوم – وحدت و عینیت موضوع دستور موقت با دعوی اصلی
بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت
بند چهارم – ارتباط دستور موقت با دعوی اصلی در حقوق تطبیقی
بند پنجم – تاثیر موضوع و قوت دعوی اصلی در صدور دستور موقتدر حقوق تطبیقی
گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت
بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان
بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده
بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت توسط خوانده در حقوق تطبیقی
بند چهارم – تعیین موضوع دستور موقت
مبحث دوم – موضوع قرار دستور موقت و ضمانت اجرای آن
گفتار اول – موضوع قرار دستور موقت
بند اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال
1. توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت بر آن
2. توقیف مال منقول در موضوع حقوق مالکیتهای فکری
3. توقیف مال غیر منقول ثبت نشده
4. دستور موقت بر توقیف و انسداد مال در حقوق تطبیقی
بند دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری
1. دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی
2. دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی
اول - دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی
دوم - دستور موقت در باب سهام بانام بمنظور استیفاء وجه نقد
3. دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال مادی
4. دستور موقت به منع از وصول اسناد تجاری و بانکی
اول - دستور موقت به منع از وصول اسناد تجاری
دوم - دستور موقت به منع از وصول ضمانت نامه بانکی
5. دستور موقت دایر بر منع از امری در حقوق تطبیقی
اول - دستور موقت به منع از اعمال مادی
دوم - دستور موقت به منع خوانده از عمل مغایر با تعهد منفی قراردادی
بند سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل
1. دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین
2. دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده
3. دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین
4. دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها
5. دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل در تطبیقی
گفتار دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت
بند اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع دستور موقت
1. ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده
2. ضمانت اجرای جزایی استنکاف از دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری
بند دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع قرار دستور موقت
1. بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده
2. غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده
3. ضمانت اجرای حاصل از شیوه های اجرایی دستور موقت
بند سوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت در حقوق تطبیقی
نتیجه
کتاب نامه

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه