بستن

فروشگاه آوابوک فنی و مهندسی مهندسی نفت مطالعات مکانیک کوانتومی نانوکپسوله کردن ترکیبات
- مطالعات مکانیک کوانتومی نانوکپسوله کردن ترکیبات
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مطالعات مکانیک کوانتومی نانوکپسوله کردن ترکیبات

مهرنوش خالقیان

150,000 تومان 135,000 تومان

ناشر: آوابوک

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

مهرنوش خالقیان

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

154

تیراژ

1000

شابک

9786003465053

کتاب مطالعات مکانیک کوانتومی نانوکپسوله ترکیبات/ تدوین مهرنوش خالقیان

علت اصلی انتخاب نانولوله‌های بورنیترید، خواص جالب آنها در مقایسه با نانولوله‌های کربنی است.  نانولوله های­کربنی بسته به قطر نانولوله و کایرالیته می­توانند به­عنوان رسانا یا نیمه­رسانا عمل کنند، اما تمام نانولوله­ های­بورنیترید نیمه­رسانا هستند و پایداری شیمیایی و حرارتی بالاتری دارند. و خاصیت دیگر نانولوله‌های بور نیترید در این است که نوع کایرالیته بر خلاف نانولوله‌های کربنی تاثیر چندانی در خواص آنها ندارد در نتیجه در هنگام سنتز این ترکیبات در آزمایشگاه با کایرالیته‌های مختلف مقایسه آن با کار تئوری ساده تر می‌شود. در این تحقیق متیل بنزوات که یک ترکیب استری است توسط نانو لوله بور نیترید (9و9) با طول 5 آنگستروم نانوکپسوله می‌شود. استرها معمولا فرار و گاها با طعم تلخ می‌باشند و همچنین به عنوان واکنشگر ، حلال و نرم کننده در صنعت دارو سازی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال استامینوفن و آسپرین پایه ی استری دارند. لذا با نانوکپسوله کردن ترکیبات استری می‌توان آنها را به طور هدفمند و موثرتر در بدن هدایت کرد. به عبارتی در فرایند نانوکپسوله کردن این امکان وجود دارد که مواد غذایی یا دارویی مفید برای بدن بدون اینکه در فرایند ساخت، هنگام پخت یا توسط آنزیمهای دهان و معده از بین بروند به طور مستقیم وارد جریان خون شده و جذب بدن شوند. از کاربردهای دیگر نانوکپسوله کردن این است که مواد غذایی مفید ولی با طعم‌های نامطبوع را می‌توان از طریق این کپسول‌ها بدون احساس مزه ناخوشایند به غذا اضافه کرد.

در این تحقیق با استفاده از روش‌های محاسبات مکانیک کوانتومی تئوری تابعی دانسیته،Hybrid DFT، ماهیت برهمکنش غیر پیوندیمتیل بنزوات، با نانو لوله بور نیترید فرم صندلی، بررسی می‌شود. بعلاوه، برای فهم بهتر ماهیّت برهمکنش‌های بین مولکولی و بررسی ساختار الکترونی متیل بنزواتدر حضور نانو لوله، تحلیل اوربیتال پیوندی طبیعی(NBO)  صورت می‌گیرد. تغییرات الکترونی، ساختاری، هدایت الکتریکی و انرژی جذب در طی فرآیند جذب متیل بنزواتدر میدان نانو لوله بور نیترید مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تاثیر برهمکنش بر ویژگی‌های فیزیکی مانند پتانسیل شیمیایی و سختی شیمیایی و رسانایی الکتریکی در برهمکنش نانولوله با متیل بنزوات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.بعد از بهینه سازی ساختارها، توابع ترمودینامیکی حالت پایه، فرکانس‌های ارتعاشی، جمعیت‌های الکترونی occupancies، انرژی اوربیتال‌های درگیر ، گشتاور دوقطبی، پارامترهای NMR و طیف NMR ، دانسیته بار اتمی مولیکن، انرژی جذب، HOMO–LUMO Energy bond gaps، دانسیته سطوح الکترونی density of states (DOS) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

 

 مقدمه. 9 

 

     فصل 1: مروری بر مطالعات نظری واکنشهای نانولوله‌های نیتریدبور. 11

1-1 مقدمه. 11

2-1 مطالعات نظری انجام شده بر روی واکنش‌های نانولوله‌های  نیترید بور. 12

فصل 2: بررسی خصوصیات متیل بنزوات و نانولوله ها 21

2-1- استرها 21

2-2- متیل بنزوات... 22

2-2-1- سنتز و واکنش.... 22

2-3- مقدمه نانوتکنولوژی.. 22

2-4- کربن و انواع صورت‌های آن.. 23

2-4-1 نانولوله‌های کربنی.. 24

2-5- نانولوله‌های بور نیترید. 25

2-5-1- ساختار نانو تیوب‌های نیترید بور. 27

2-5-2- نیترید بور هگزاگونال. 29

2-5-3- روش‌های سنتز نانو تیوب‌های نیترید بور. 30

2-5-3-1- روش تخلیه ی قوسی و ذوب قوسی.. 30

2-6- مقایسه ی خواص ذاتی نانو لوله‌های بور نیترید با نانولوله‌های کربنی: 34

2- 7- مقدمه دارورسانی.. 38

2-8- آماده سازی نانولوله کربنی برای دارو رسانی به سلول. 39

2-8-1 کاربردهای زیستی نانولولههای کربنی.. 42

2-9- عوامل مهم در انتخاب حاملهای دارو. 42

2-10- برهمکنشهای نانولوله کربنی با سلولها 43

2-11- نحوه قرارگیری دارو در نانولوله. 44

2-12- داروهای کپسوله شده در نانولوله. 46

2-13- نحوه اتصال دارو به نانولوله. 47

2-14- کپسوله کردن.. 47

2-14-1- بررسی کپسوله کردن دارو در نانولوله. 47

2-15 بررسی کپسوله کردن فولرن در نانولوله. 51

2-16 عوامل موثر در کپسوله شدن.. 53

2-17 رهاسازی دارو از نانولوله به کمک فولرن.. 54

2-18 برهمکنش نانولوله مولکول. 54

2-19 سمیت سلولی نانولولههای کربنی.. 55

2-20 نانولوله بورنیتریدی.. 57

2-20-1- نقص جای خالی در نانولوله بورنیترید. 57

2-20-2- نقص استون-والز در نانولوله بورنیترید. 59

2-21  افزایش پایداری نانولوله. 61

 

فصل 3: شیمی محاسباتی، محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی.. 63

3-1- مقدمه. 63

3-2- شیمی محاسباتی.. 64

3-3 روش روش‌های محاسباتی مکانیک مولکولی.. 65

3-3-1- محدودیت‌های روش محاسبات مکانیک مولکولی.. 68

3-4- روش محاسباتی مکانیک کوانتومی.. 68

3-4-1- روش‌های نیمه تجربی.. 70

3-4-2- روشهای مکانیک کوانتومی.. 71

3-5- تقریب بورن اپنهایمر. 73

3-6- روش میدان خودسازگار و تقریب هارتری-فاک.... 75

3-7- روشهای مبتنی بر اوربیتال مولکولی.. 82

3-7-1- روش هارتری- فاک.... 82

3-7-1-1- محدودیتهای روش هارتری- فاک.... 84

3-7-2- روش فوق هارتری فاک (روش‌های همبستگی الکترون) 84

3-7-2-1- روشهای همبستگی وردشی.. 85

3-7-2-2- روشهای همبستگی اختلال. 86

3- 7-2-3- روش همبستگی تابع دانسیته ) تئوری تابعیت چگالی (DFT. 88

3-8- سری‌های پایه. 91

3-8-1- اوربیتال‌های اسلیتری و گوسی.. 92

3-8-2- طبقهبندی سریهای پایه. 93

3-8-2-1- سری‌های پایه حداقل (کمینه) 95

3-8-2-2- سریهای پایه پاپل.. 96

3-8-2-3- سری‌های پایه دوتایی زتا 97

3-8-2-4 توابع پلاریزهکننده و پخشکننده 97

3-8-2-5- سریهای پایه پتانسیلهای مغزی مؤثر. 98

3-8-2-6- سری پایه دانینگ.... 99

3-9- معرفی چند محاسبه ab initio. 99

3-9-1- شرح مراحل یک اجرای ab initio. 101

3-9-2- فرضیه‌های شیمی کوانتومی ab initio. 105

3-9-3- کاربردهای روش ab initio. 105

3-9-4- توانایی‌های روش ab initio. 105

3-9-5- محدودیت ها، نقاط قوت و اعتبار شیمی کوانتومیab initio. 106

3-10- مقایسه روشهای مکانیک کوانتومی.. 106

3-11- محاسبات اوربیتالهای پیوندی طبیعی (NBO) 108

 

فصل 4: نتایج محاسبات 111

4-1-  جزئیات محاسبات... 111

4-2- بهینه سازی و انرژی جذب... 114

4-3- محاسبات فرکانس.... 115

4-3-1- محاسبات توابع ترمودینامیکی در فاز گازی.. 115

4-3-2- محاسبات توابع ترمودینامیکی در فاز محلول. 116

4-4- تحلیل NBO.. 118

4-5- توزیع بار اتمی مولیکن.. 127

4-6- پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول. 128

4-7- ممان‌های دوقطبی (گشتاور دوقطبی): 130

4-8- اندیس‌های واکنش پذیری مولکول. 131

4-9- محاسبات جابجایی شیمیایی مستقل از هسته. 135

4-10- محاسبات NMR.. 137

4-10-1- تفسیر NMR متیل بنزوات در غیاب نانو لوله بور نیترید. 139

4-10-2- تفسیر NMR متیل بنزوات در حضور نانو لوله بور نیترید. 141

4-10-3- تفسیر NMR نانو لوله بور نیترید (9,9) با طول 5 آنگستروم. 145

4-11- بررسی خصلت نیمه رسانایی در نانولوله‌های نیترید بور. 149

12-4- نتیجه گیری.. 149

منابع. 153     

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه