بستن

- کیفرشناسی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

کیفرشناسی

سارا نیکبخت

150,000 تومان 135,000 تومان

دسته بندی:  حقوق 

ناشر: کتاب آوا

مولف: سارا نیکبخت

  • تحلیل آثار حبس بر زندانیان 
  • مطابق با قانون جدید آیین دادرسی کیفری
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

سارا نیکبخت

سال انتشار

1393

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

178

تیراژ

1000

شابک

9786003460560

کتاب کیفرشناسی

موضوع این کتاب در مورد آثار حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد است. هدف از انجام این تحقیق ارائه راه کار مناسب به منظور جلوگیری از تبعات منفی حبس می‌باشددر این تحقیق از روش پژوهش تحقیقی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه، مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و مصاحبه استفاده می‌شود، که جامعه آماری تعدادی از زندانیان قم و اراک، کرج می‌باشد، که در صورت نمونه گیری تصادفی و سهمیه‌ای متناسب با حجم جمعیت نمونه 121 نفر (33نفر اراک (زن و مرد) 68 نفرکرج (مرد)-20 نفر قم (مرد)) انتخاب و معرف کل جامعه آماری می‌باشد. که از نظر متغیر‌های سواد، نوع بزه، میزان و سابقه محکومیت و آثار حبس بر روی آنان در پرتو قوانین سه گانه گابریل تارد بررسی می‌شود.

پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به مسئله حبس گرایی و تراکم آمار زندانیان بر آن است تا ضمن واکاوی آثار نا مطلوب حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه گابریل تارد این آثار را بررسی و راهکارهای کاهش آن را تشریح می‌نماید. همچنین نشان داده شود که قوانین ایران علی‌رغم آنچه در مجازات اسلامی مقرر است، به حبس بهای بسیاری داده است و تبعات منفی چنین رویکردی نشان داده شده است. علل چنین تورم‌زایی در حبس نیز در عناوین مجرمانه و نیز تقریر مجازات حبس برای بسیاری از جرم‌ها بیان گردیده است.

 

سپاس و امتنان

چکیده

مقدمه

فهرست مطالب

مفهوم شناسی، فلسفه وجودی و پیشینه کیفر حبس

بخش اول: واژهشناسی و ماهیت کیفر حبس

مبحث اول: واژه‌شناسی حبس

گفتار اول: حبس در لغت

گفتار دوم: حبس در اصطلاح

مبحث دوم: ماهیت کیفر حبس

گفتار اول: کیفر حبس از منظر حقوقی

گفتار دوم: کیفر حبس از منظر کیفر شناسی

بخش دوم: فلسفه وجودی، اهداف و کارکردهای کیفر حبس

مبحث اول: فلسفه وجودی کیفرحبس

مبحث دوم: اهداف حبس

گفتار اول- نسبت به متهمان

گفتار دوم - نسبت به محکومان

مبحث سوم: کارکردهای حبس

گفتار اول- کارکرد محدودیت زایی حبس

گفتار دوم- کارکردهای اصلاحی

گفتار سوم- کارکرد کنترلکننده

گفتار چهارم- کارکرد حفاظتی

بخش سوم: پیشینه و تحولات کیفر حبس در نظامهای حقوقی

مبحث اول: پیشینه کیفر حبس

گفتار اول: زندان در اروپا

گفتار دوم: حبس در دوره باستان

گفتار سوم: حبس در قرون وسطی

مبحث دوم: تحول کیفر حبس در نظامهای بزرگ حقوقی و نظام عدالت کیفری ایران

گفتار اول: اشارهای گذرا به سیر تحول زندان

گفتار دوم: حبس در نظام حقوقی اسلام

گفتار سوم: حبس در نظام حقوقی ایران

گفتار چهارم: حبس پیش از انقلاب اسلامی

گفتار پنجم: حبس پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مبحث سوم: نقش سیاست جنایی سازمان ملل در تحولات زندان

مبانی نظری مشروعیت کیفر حبس، ارزیابی و ضرورت حبس در نظامهای حقوقی

بخش اول: مبانی مشروعیت کیفر حبس

مبحث اول: مبانی حقوقی مشروعیت کیفر حبس

گفتار اول - ادله موافقان مشروعیت کیفر حبس

گفتار دوم - ادله مخالفان مشروعیت کیفر حبس

مبحث دوم - مبانی فقهی مشروعیت کیفر حبس

بخش دوم: حبس و ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی توجه به آن

مبحث دوم. علل توجه به حبس در نظامهای کیفری.

مبحث سوم. اهداف حبس کیفری.

مبحث چهارم. کاربست الگوهای مناسب و جایگزین حبس با توجه به سیاست فردی سازی کیفر

گفتار اول. کیفرهای جایگزین تبدیلی

گفتار دوم. کیفرهای جایگزین تحدیدی یا تقییدی

گفتار سوم. کیفرهای جایگزین تکاملی

گفتار چهارم: کاهش حبس با استفاده از مجازات‌های جایگزین

مبحث پنجم. نتایج حبس و مجازات‌های جایگزین

گفتار اول: رویکرد اصلاحی و تربیتی در کیفر حبس

گفتار دوم - موانع و کاستی های نظام حبس و راههای برون رفت از آن

گفتار سوم - پیامدهای غیر اخلاقی و آثار زیانبار فرهنگی زندان برای زندانیان

گفتار چهارم - پیامدهای منفی روانی زندان برای زندانیان

گفتار پنجم. تقابل کیفر حبس با حقوق اساسی

گفتار ششم - تحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی به نظام عدالت کیفری

بخش اول: گابریل تارد و نظریه قوانین سه گانه تقلید

مبحث اول: آشنایی اجمالی با گابریل تارد

گفتار اول: نظریه قوانین سه گانه تقلید تارد

گفتار دوم: تاثیر قوانین تقلید تارد در جرم شناسی

مبحث دوم: مفهوم، ماهیت و انواع تقلید

گفتار اول: مفهوم تقلید

گفتار دوم: انواع تقلید به اعتبار سن تقلیدکنندگان

گفتار سوم: ضرورت تقلید

گفتار چهارم: ماهیت تقلید

بخش دوم: ارتباط قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد با اجرای مجازات حبس

مبحث اول: قانون اول (محیط)

گفتار اول: مفهوم محیط

گفتار دوم: جایگاه محیط در جرم شناسی

گفتار سوم: نقش محیط در پیدایش بزهکاری

مبحث دوم: قانون دوم (تقلید افراد فرودست از افراد فرادست)

گفتار اول: جامعه زندان

گفتار دوم: نحوه شکلگیری گروهها

گفتار سوم: گسترش گروهها در زندان

گفتار چهارم: عوامل گرایش افراد فرودست به گروههای موجود زندان

گفتار پنجم: زندان و نبود الگوی عملی برای اصلاح

گفتار ششم: زندان‌های سابقهدار

مبحث سوم: قانون سوم (مد و تحولات اجتماعی)

گفتار اول: مفهوم مد و تحول پذیری

گفتار دوم: علل مدگرایی و تحولپذیری در جامعه و محیط زندان

گفتار سوم: شیوه‌های مختلف مدگرایی و تحولپذیری در زندان

ارتباط نظریه گابریل تارد با دیگر نظریههای جرمشناختی

گفتار اول: نظریه تقلید گابریل تارد

گفتار دوم: نظریه معاشرت ترجیهی ساترلند

گفتار سوم: نظریه گروه های مرجع آلوین کوهن

گفتار چهارم: نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

مقدمه

بخش اول. توصیف دادهها

گفتار اول. زندان

گفتار دوم. سطح تحصیلات زندانیان بر اساس جنس

گفتار سوم. شغل زندانیان بر اساس جنس

گفتار چهارم. جرم زندانیان بر اساس جنس

گفتار پنجم. تکرار محکومیت به تفکیک جنس

گفتار ششم. میانگین سنی زندانیان به تفکیک جنس

بخش دوم. توصیف سوالات پرسشنامه

گفتار اول. سوالات مربوط به قانون اول

گفتار دوم. سوالات مربوط به قانون دوم

گفتار سوم. سوالات مربوط به قانون سوم:

گفتار چهارم. سوال‌های فرعی

بخش چهارم. تحلیل نتایج

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه