بستن

- حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق مالکیت ادبی و هنری

دکتر ستار زرکلام

35,000 تومان 31,500 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

سمت

نام مولف

دکتر ستار زرکلام

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

5

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-964-530-261-8

  پیشگفتار
مقدمه
کلیات
گفتار اول: مفاهیم و واژه‌ها
گفتار دوم: تاریخچة حقوق مالکیت ادبی و هنری
گفتار سوم: منابع حقوق مالکیت ادبی و هنری
گفتار چهارم: حقوق مالکیت ادبی و هنری از دیدگاه فقه
بخش اول: آثار مورد حمایت
فصل اول: اصول راهبردی در حمایت از آثار فکری
مبحث اول ‌ـ اصل عدم حمایت از ایده‌ها
گفتار اول: مفهوم
گفتار دوم: چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف
مبحث دوم‌ ـ اصل حمایت بدون تشریفات
گفتار اول: مفهوم
گفتار دوم: چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف
مبحث سوم ـ عدم اهمیت ویژگیهای اثر
گفتار اول: نوع اثر
گفتار دوم: شکل ارائة اثر
گفتار سوم: شایستگی اثر
گفتار چهارم: هدف و غایت اثر
مبحث چهارم ‌ـ ضرورت اصیل بودن اثر
گفتار اول: مفهوم اصالت
گفتار دوم: تشخیص اصالت
فصل دوم: انواع آثار مورد حمایت
مبحث اول ـ آثار مورد حمایت از حیث موضوع آنها
گفتار اول: آثار ادبی
گفتار دوم: عناوین آثار
گفتار سوم: آثار هنری
گفتار چهارم: آثار رایانه‌ای
مبحث دوم ـ آثار مورد حمایت از حیث پدیدآورندگان
گفتار اول: پدیدآورندة واحد
گفتار دوم: آثار پدید آمده توسط پدیدآورندگان متعدد
بخش دوم: حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری
فصل اول: حقوق معنوی
مبحث اول ـ تاریخچه و مفهوم
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم
مبحث دوم ـ اقسام حقوق معنوی
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: نرم‌افزارها (محدودیت حقوق معنوی)
مبحث سوم ـ ویژگیهای حقوق معنوی
گفتار اول: ویژگیهای اثباتی
گفتار دوم: ویژگیهای سلبی
فصل دوم: حقوق مادی
مبحث اول‌ ـ اقسام و مستثنیات حقوق مادی
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: مستثنیات
مبحث دوم ‌ـ ویژگیهای حقوق مادی
گفتار اول: قابل انتقال بودن
گفتار دوم: قابل توثیق بودن
گفتار سوم: موقتی بودن
مبحث سوم‌ ـ مدت حمایت از حقوق مادی
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: آثار رایانه‌ای
بخش سوم: حقوق مجاور حق مؤلف
تاریخچه
مفهوم در رابطه با حق مؤلف
فصل اول: اشخاص مورد حمایت
مبحث اول ـ هنرمندان مجری اثر و مجریان
مبحث دوم ـ تولیدکنندگان آوانگاشتها و فیلمها
گفتار اول: تولیدکنندگان آوانگاشتها
گفتار دوم: تولیدکنندگان فیلمها
مبحث سوم ـ سازمانهای پخش رادیویی (بنگاه ارتباطات حقوقی ـ تصویری)
فصل دوم: حقوق مورد حمایت
مبحث اول‌ ـ حقوق معنوی (هنرمندان مجری اثر یا مجریان)
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: ویژگیها
گفتار سوم: مدت حقوق معنوی
مبحث دوم ـ حقوق مادی اشخاص بهره‌مند از حقوق مجاور
گفتار اول: اقسام حقوق مادی
گفتار دوم: مستثنیات و مدت حمایت از حقوق مادی
بخش چهارم: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی
فصل اول: قواعد مشترک در قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی
مبحث اول ـ قواعد ناظر بر تشکیل قراردادهای انتقال حقوق مادی
گفتار اول: قواعد شکلی
گفتار دوم : قواعد ماهوی
مبحث دوم‌ ـ قواعد ناظر بر اجرا و تفسیر قراردادهای انتقال حقوق مادی
گفتـار اول: تعدیـل قـرارداد بـه‌ دلیـل غبن و یا عدم پیش‌ بینی دقیق نتایج مالی حاصل از اثر
گفتار دوم: اصل تفسیر مضیق از حقوق انتقالی
فصل دوم: قواعد خاص برخی از قراردادهای بهره‌برداری
مبحث اول ـ قراردادهای مرتبط با آثار ادبی و هنری
گفتار اول: قرارداد انتشار
گفتار دوم: قرارداد نمایش
گفتار سوم: قرارداد تولید آثار صوتی ـ تصویری
گفتار چهارم: قرارداد سفارش
مبحث دوم ‌ـ قراردادهای مرتبط با نرم‌افزار
گفتار اول: قرارداد امتیاز بهره‌برداری از نرم‌افزار
گفتار دوم: قرارداد تولید نرم‌افزارهای سفارشی
گفتار سوم: قرارداد توثیق حق بهره‌برداری از نرم‌افزار
بخش پنجم: حق مؤلف و حقوق مجاور در بستر مبادلات الکترونیکی
مقدمه
فصل اول: حمایت از حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث اول ـ آثار مورد حمایت
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: آثار خلق‌شده در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث دوم ـ حقوق مورد حمایت
گفتار اول: حقوق معنوی
گفتار دوم: حقوق مادی
فصل دوم: حمایت از حقوق مجاور در بستر مبادلات الکترونیکی
مبحث اول ـ اشخاص مورد حمایت
مبحث دوم ـ حقوق مورد حمایت
گفتار اول: حقوق معنوی
گفتار دوم: حقوق مادی و مستثنیات آن
بخش ششم: ضمانت‌اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری
فصل اول: ضمانت‌اجراهای کیفری
مبحث اول‌ ـ آثار ادبی و هنری و حقوق مجاور
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی
مبحث دوم ـ آثار رایانه‌ای
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی
مبحث سوم ـ ضمانت‌اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: مقررات بین‌المللی
فصل دوم: ضمانت‌اجراهای مدنی
مبحث اول ـ حقوق ایران
گفتار اول: آثار ادبی و هنری
گفتار دوم: آثار رایانه‌ای
مبحث دوم‌ ـ حقوق خارجی و مقررات بین‌المللی
گفتار اول: حقوق خارجی
گفتار دوم: مقررات بین‌المللی
مبحث سوم‌ ـ ضمانت‌اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: مقررات بین‌المللی
بخش هفتم: حقوق بین‌المللی مالکیت ادبی و هنری
فصل اول: حقوق حاکم در غیاب کنوانسیونهای بین‌المللی
مبحث اول ـ وضعیت بیگانگان
گفتار اول: اصل عدم حمایت از آثار خارجی
گفتار دوم: اصل حمایت به شرط عمل متقابل یا وجود معاهده
مبحث دوم ـ تعارض قوانین و دادگاهها
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: تعارض دادگاهها
فصل دوم: توافقات بین‌المللی در زمینة حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
مبحث اول ـ توافقات ناظر بر حق مؤلف
گفتـار اول: کنـوانسـیون بـرن بـرای حمـایـت از آثـار ادبـی و هنــری مـورخ
9 سپتامبر 1886
گفتار دوم: کنوانسیون «جهانی» ژنو راجع به حق مؤلف مورخ 6 سپتامبر 1952
گفتار سوم: معاهدة وایپو راجع به حق مؤلف، مورخ 20 دسامبر 1996
مبحث دوم‌ ـ توافقات ناظر بر حقوق مجاور
گفتار اول: کنوانسیون بین‌المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا .. مورخ 26 اکتبر 1961
گفتار دوم: کنوانسیون حمایت از تولیدکنندگان آوانگاشتها در مقابل ... ژنو 1971
گفتار سوم: کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنالهای حامل برنامه‌های ...
مورخ 21 می 1974 (کنوانسیون ماهواره‌ها)
گفتـار چهـارم: معـاهـدة وایپـو راجـع بـه اجـراهـا و آوانگـاشتهـا مـورخ20 دسامبر 1996
مبحث سوم ـ موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی راجع به برخی جنبه‌های
«تریپس»، مورخ 15 آوریل 1994
گفتار اول: تاریخچه و اهداف
گفتار دوم: موضوع و حقوق مورد حمایت
گفتار سوم: اصول حاکم

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه