بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

درس هایی از آیین دادرسی مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

درس هایی از آیین دادرسی مدنی

مهدی شریفی

49,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

شهبازی

نام مولف

مهدی شریفی

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

362

تیراژ

1000

شابک

9786226544146

فهرست

اختصارها

سرآغاز

کلیات

فصل اول: دعوا

مبحث اول- انواع دعوا

گفتار اول- عینی و شخصی
گفتار دوم- مختلط
گفتار سوم- منقول و غیرمنقول
گفتار چهارم- تصرف و مالکیت
گفتار پنجم- مالی و غیرمالی

مبحث دوم- شرایط و اقامه دعوا

گفتار اول- و جود حق منجز
گفتار دوم- ذی نفع بودن
گفتار سوم- سمت داشتن
گفتار چهارم- اهلیت
گفتار پنجم- جزم در دعوا
گفتار ششم- توجه دعوا
گفتار هفتم- تقدیم دادخواست

فصل دوم- صلاحیت

مبحث اول- انواع صلاحیت

گفتار اول- صلاحیت ذاتی
گفتار دوم-صلاحیت محلی
گفتار سوم- ترتیب صلاحیت در قانون حمایت خانواده
گفتار چهارم- ترتیب صلاحیت در قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

گفتار اول- انواع اختلاف
گفتار دوم- مراجع حل اختلاف

فصل سوم: خواسته

مبحث اول- انواع خواسته

گفتار اول- خواسته مالی
گفتار دوم- خواسته غیرمالی

مبحث دوم- تقویم خواسته

گفتار اول- طرق تقویم
گفتار دوم- آثار تقویم

فصل چهارم: ابلاغ

مبحث اول- انواع ابلاغ

گفتار اول- ابلاغ واقعی
گفتار دوم- ابلاغ قانونی

مبحث دوم- اوراق مشمول مقررات ابلاغ

مبحث سوم- محل و شیوه ابلاغ اوراق

مبحث چهارم- ضمانت اجرای مقررات ابلاغ

مبحث پنجم- ابلاغ الکترونیکی

فصل پنجم: مواعد

مبحث اول: مواعد قانونی

مبحث دوم- مواعد قضایی

فصل ششم: رسیدگی

مبحث اول- تشریفات تشکیل جلسه رسیدگی

گفتار اول- تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی
گفتار دوم- رعایت اوقات اداری
گفتار سوم- تعیین مکان جلسه
گفتار چهارم- ابلاغ وقت جلسه دادرسی

مبحث دوم- تشریفات تشکیل جلسه دادرسی

گفتار اول- فراهم بودن موجبات مقدمات رسیدگی
گفتار دوم- علنی بودن جلسات دادرسی
گفتار سوم: رعایت نظم در جلسه دادرسی

مبحث سوم- جریان جلسه دادرسی

گفتار اول- روند دادرسی
گفتار دوم- اولین جلسه دادرسی
گفتار سوم-0 تجدید و تأخیر جلسه
گفتار چهارم- ختم دادرسی
گفتار پنجم- توقیف دادرسی
گفتار ششم- ختم جریان رسیدگی قبل از صدور حکم

فصل هفتم: ایرادات

مبحث اول- ایرادات موضوع ماده 84 ق.ا.د.م

گفتار اول- ایراداتی که اثر پذیرش آن‌ها تغییر مرجع رسیدگی است
گفتار دوم- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌نماید
گفتار سوم- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌نماید

مبحث دوم- سایر ایرادات

گفتار اول- رد دادرسی
گفتار دوم- دعوای واهی
گفتار سوم- تأمین اتباع بیگانه

فصل هشتم: تصمیمات دادگاه در امور ترافعی

مبحث اول- حکم

گفتار اول- عناصر حکم
گفتار دوم- آثار حکم
گفتار سوم- انواع حکم

مبحث دوم- قرار

گفتار اول- قرارهای اعدادی
گفتار دوم- قرارهای قاطع
گفتار سوم- قرارهای شبه قاطع
گفتار چهارم- سایر قرارها

مبحث سوم- انشای رأی و ابلاغ آن

فصل نهم: تصمیمات حسبی دادگاه

مبحث اول- انواع تصمیمات حسبی

مبحث دوم- آثار تصمیمات حسبی

فصل دهم: اقدامات تأمینی و احتیاطی

مبحث اول- تأمین خواسته

گفتار اول- زمان و شیوه طرح درخواست
گفتار دوم- شرایط خواسته موضوع درخواست
گفتار سوم- خسارات احتمالی
گفتار چهارم- اعتراض به رد یا قبول تأمین خواسته
گفتار پنجم- آثار قرار تأمین خواسته
گفتار ششم- تبدیل مال تویف شده
گفتار هفتم- مستثنیات دین
گفتار هشتم- موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته

مبحث دوم- دستور موقت

گفتار اول- مرجع صالح
گفتار دوم- زمان درخواست
گفتار سوم- شیوه رسیدگی
گفتار چهارم- تکلیف خسارت احتمالی اخذ شده
گفتار پنجم- تأیید رئیس حوزه قضایی
گفتار ششم- اعتراض به رد یا قبول دستور موقت
گفتار هفتم- موارد خاتمه دستور موقت

فصل یازدهم- تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول- تأمین دلیل

مبحث دوم- اظهارنامه

فصل دوازدهم- داوی طاری

مبحث اول- دعوای متقابل

گفتار اول- وحدت منشأ
گفتار دوم- ارتباط کامل
گفتار سوم- طرح در دعوای اضافی
گفتار چهارم- طرح در مرحله واخواهی
گفتار پنجم- طرح در مرحله تجدید نظر
گفتار ششم- دعوای تقابل و ثالث
گفتار هفتم- اثر توقیف دادرسی و زوال دعوای اصلی بر دعوای تقابل

مبحث دوم- دعوای وارد ثالث

مبحث سوم- دعوای جلب ثالث

فصل سیزدهم- دعاوی تصرف

گفتار اول- دعوای تصرف عدوانی
گفتار دوم- دعوای ممانعت از حق
گفتار سوم- دعوای مزاحمت
گفتار چهارم- رسیدگی

فصل چهاردهم- توافق طرفین

مبحث اول- سازش

مبحث دوم- درخواست سازش

فصل پانزدهم: طرق اعتراض به آراء

مبحث اول- واخواهی

گفتار اول: آثار واخواهی
گفتار دوم: حقوق واخواهی
گفتار سوم: ترتیب رسیدگی
گفتار چهارم: ابلاغ در حکم غیابی
گفتار پنجم- واخواهی و محکوم علیهم متعدد

مبح ثدوم- تجدید نظر

گفتار اول- آرای قابل تجدید نظر
گفتار دوم- آرای غیرقابل تجدید نظر
گفتار سوم- وضعیت ادعای جدید در مرحله تجدید نظر
گفتار چهارم- آیین دادرسی تجدید نظر
گفتار پنجم- محدوده اقدام دادگاه تجدید نظر
گفتار ششم- آثار تجدید نظرخواهی

مبحث سوم- فرجام

گفتار اول- آرای قابل فرجام
گفتار دوم- آرای غیرقابل فرجام
گفتار سوم- مهلت فرجام
گفتار چهارم- اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم
گفتار پنجم- ترتیب رسیدگی (فرجام اصلی و فرجام تبعی)
گفتار ششم- موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور
گفتار هفتم- اقدامات دادگاه مرجوع الیه

مبحث چهارم- اعاده دادرسی

گفتار اول- آرای قابل اعاده دادرسی
گفتار دوم- جهات اعاده دادرسی
گفتار سوم- مهلت اعاده دادرسی
گفتار چهارم- آثار و انواع اعاده دادرسی
گفتار پنجم- ترتیب رسیدگی

مبحث پنجم- اعتراض ثالث

گفتار اول- آرای قابل اعتراض ثالث
گفتار دوم- انواع اعتراض ثالث
گفتار سوم- آثار اعتراض ثالث
گفتار چهارم- اعتراض ثالث در جریان اجرای حکم
گفتار پنجم- مهلت اعتراض ثالث

فصل شانزدهم: نیابت قضایی

مبحث اول- نیابت داخلی

مبحث دوم- نیابت بین المللی

فصل هفدهم: داوری

مبحث اول- تفاوت‌های داوری و دادرسی

گفتار اول- تفاوت داور با دادرس
گفتار دوم- تفاوت حکم داور با حکم دادرس

مبحث دوم- ترتیب داوری

گفار اول- تعیین داور
گفتار دوم- محدودیت‌های انتخاب داور
گفتار سوم- رد داور

مبحث سوم- بطلان رأی داور

مبحث چهارم- هزینه داوری

فصل هجدهم: اعسار از هزینه دادرسی

مبحث اول- مرجع رسیدگی

مبحث دوم- شیوه رسیدگی

فصل نوزدهم- مستثنیات دین

فصل بیستم- خسارت

مبحث اول- خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن

مبحث دوم- خسارات دادرسی

مبحث سوم- خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین

منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه