بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی درس هایی از آیین دادرسی مدنی
- درس هایی از آیین دادرسی مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

درس هایی از آیین دادرسی مدنی

مهدی شریفی

90,000 تومان 81,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

شهبازی

نام مولف

مهدی شریفی

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

362

تیراژ

1000

شابک

9786226544146

فهرست

اختصارها

سرآغاز

کلیات

فصل اول: دعوا

مبحث اول- انواع دعوا

گفتار اول- عینی و شخصی
گفتار دوم- مختلط
گفتار سوم- منقول و غیرمنقول
گفتار چهارم- تصرف و مالکیت
گفتار پنجم- مالی و غیرمالی

مبحث دوم- شرایط و اقامه دعوا

گفتار اول- و جود حق منجز
گفتار دوم- ذی نفع بودن
گفتار سوم- سمت داشتن
گفتار چهارم- اهلیت
گفتار پنجم- جزم در دعوا
گفتار ششم- توجه دعوا
گفتار هفتم- تقدیم دادخواست

فصل دوم- صلاحیت

مبحث اول- انواع صلاحیت

گفتار اول- صلاحیت ذاتی
گفتار دوم-صلاحیت محلی
گفتار سوم- ترتیب صلاحیت در قانون حمایت خانواده
گفتار چهارم- ترتیب صلاحیت در قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

گفتار اول- انواع اختلاف
گفتار دوم- مراجع حل اختلاف

فصل سوم: خواسته

مبحث اول- انواع خواسته

گفتار اول- خواسته مالی
گفتار دوم- خواسته غیرمالی

مبحث دوم- تقویم خواسته

گفتار اول- طرق تقویم
گفتار دوم- آثار تقویم

فصل چهارم: ابلاغ

مبحث اول- انواع ابلاغ

گفتار اول- ابلاغ واقعی
گفتار دوم- ابلاغ قانونی

مبحث دوم- اوراق مشمول مقررات ابلاغ

مبحث سوم- محل و شیوه ابلاغ اوراق

مبحث چهارم- ضمانت اجرای مقررات ابلاغ

مبحث پنجم- ابلاغ الکترونیکی

فصل پنجم: مواعد

مبحث اول: مواعد قانونی

مبحث دوم- مواعد قضایی

فصل ششم: رسیدگی

مبحث اول- تشریفات تشکیل جلسه رسیدگی

گفتار اول- تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی
گفتار دوم- رعایت اوقات اداری
گفتار سوم- تعیین مکان جلسه
گفتار چهارم- ابلاغ وقت جلسه دادرسی

مبحث دوم- تشریفات تشکیل جلسه دادرسی

گفتار اول- فراهم بودن موجبات مقدمات رسیدگی
گفتار دوم- علنی بودن جلسات دادرسی
گفتار سوم: رعایت نظم در جلسه دادرسی

مبحث سوم- جریان جلسه دادرسی

گفتار اول- روند دادرسی
گفتار دوم- اولین جلسه دادرسی
گفتار سوم-0 تجدید و تأخیر جلسه
گفتار چهارم- ختم دادرسی
گفتار پنجم- توقیف دادرسی
گفتار ششم- ختم جریان رسیدگی قبل از صدور حکم

فصل هفتم: ایرادات

مبحث اول- ایرادات موضوع ماده 84 ق.ا.د.م

گفتار اول- ایراداتی که اثر پذیرش آن‌ها تغییر مرجع رسیدگی است
گفتار دوم- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌نماید
گفتار سوم- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌نماید

مبحث دوم- سایر ایرادات

گفتار اول- رد دادرسی
گفتار دوم- دعوای واهی
گفتار سوم- تأمین اتباع بیگانه

فصل هشتم: تصمیمات دادگاه در امور ترافعی

مبحث اول- حکم

گفتار اول- عناصر حکم
گفتار دوم- آثار حکم
گفتار سوم- انواع حکم

مبحث دوم- قرار

گفتار اول- قرارهای اعدادی
گفتار دوم- قرارهای قاطع
گفتار سوم- قرارهای شبه قاطع
گفتار چهارم- سایر قرارها

مبحث سوم- انشای رأی و ابلاغ آن

فصل نهم: تصمیمات حسبی دادگاه

مبحث اول- انواع تصمیمات حسبی

مبحث دوم- آثار تصمیمات حسبی

فصل دهم: اقدامات تأمینی و احتیاطی

مبحث اول- تأمین خواسته

گفتار اول- زمان و شیوه طرح درخواست
گفتار دوم- شرایط خواسته موضوع درخواست
گفتار سوم- خسارات احتمالی
گفتار چهارم- اعتراض به رد یا قبول تأمین خواسته
گفتار پنجم- آثار قرار تأمین خواسته
گفتار ششم- تبدیل مال تویف شده
گفتار هفتم- مستثنیات دین
گفتار هشتم- موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته

مبحث دوم- دستور موقت

گفتار اول- مرجع صالح
گفتار دوم- زمان درخواست
گفتار سوم- شیوه رسیدگی
گفتار چهارم- تکلیف خسارت احتمالی اخذ شده
گفتار پنجم- تأیید رئیس حوزه قضایی
گفتار ششم- اعتراض به رد یا قبول دستور موقت
گفتار هفتم- موارد خاتمه دستور موقت

فصل یازدهم- تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول- تأمین دلیل

مبحث دوم- اظهارنامه

فصل دوازدهم- داوی طاری

مبحث اول- دعوای متقابل

گفتار اول- وحدت منشأ
گفتار دوم- ارتباط کامل
گفتار سوم- طرح در دعوای اضافی
گفتار چهارم- طرح در مرحله واخواهی
گفتار پنجم- طرح در مرحله تجدید نظر
گفتار ششم- دعوای تقابل و ثالث
گفتار هفتم- اثر توقیف دادرسی و زوال دعوای اصلی بر دعوای تقابل

مبحث دوم- دعوای وارد ثالث

مبحث سوم- دعوای جلب ثالث

فصل سیزدهم- دعاوی تصرف

گفتار اول- دعوای تصرف عدوانی
گفتار دوم- دعوای ممانعت از حق
گفتار سوم- دعوای مزاحمت
گفتار چهارم- رسیدگی

فصل چهاردهم- توافق طرفین

مبحث اول- سازش

مبحث دوم- درخواست سازش

فصل پانزدهم: طرق اعتراض به آراء

مبحث اول- واخواهی

گفتار اول: آثار واخواهی
گفتار دوم: حقوق واخواهی
گفتار سوم: ترتیب رسیدگی
گفتار چهارم: ابلاغ در حکم غیابی
گفتار پنجم- واخواهی و محکوم علیهم متعدد

مبح ثدوم- تجدید نظر

گفتار اول- آرای قابل تجدید نظر
گفتار دوم- آرای غیرقابل تجدید نظر
گفتار سوم- وضعیت ادعای جدید در مرحله تجدید نظر
گفتار چهارم- آیین دادرسی تجدید نظر
گفتار پنجم- محدوده اقدام دادگاه تجدید نظر
گفتار ششم- آثار تجدید نظرخواهی

مبحث سوم- فرجام

گفتار اول- آرای قابل فرجام
گفتار دوم- آرای غیرقابل فرجام
گفتار سوم- مهلت فرجام
گفتار چهارم- اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم
گفتار پنجم- ترتیب رسیدگی (فرجام اصلی و فرجام تبعی)
گفتار ششم- موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور
گفتار هفتم- اقدامات دادگاه مرجوع الیه

مبحث چهارم- اعاده دادرسی

گفتار اول- آرای قابل اعاده دادرسی
گفتار دوم- جهات اعاده دادرسی
گفتار سوم- مهلت اعاده دادرسی
گفتار چهارم- آثار و انواع اعاده دادرسی
گفتار پنجم- ترتیب رسیدگی

مبحث پنجم- اعتراض ثالث

گفتار اول- آرای قابل اعتراض ثالث
گفتار دوم- انواع اعتراض ثالث
گفتار سوم- آثار اعتراض ثالث
گفتار چهارم- اعتراض ثالث در جریان اجرای حکم
گفتار پنجم- مهلت اعتراض ثالث

فصل شانزدهم: نیابت قضایی

مبحث اول- نیابت داخلی

مبحث دوم- نیابت بین المللی

فصل هفدهم: داوری

مبحث اول- تفاوت‌های داوری و دادرسی

گفتار اول- تفاوت داور با دادرس
گفتار دوم- تفاوت حکم داور با حکم دادرس

مبحث دوم- ترتیب داوری

گفار اول- تعیین داور
گفتار دوم- محدودیت‌های انتخاب داور
گفتار سوم- رد داور

مبحث سوم- بطلان رأی داور

مبحث چهارم- هزینه داوری

فصل هجدهم: اعسار از هزینه دادرسی

مبحث اول- مرجع رسیدگی

مبحث دوم- شیوه رسیدگی

فصل نوزدهم- مستثنیات دین

فصل بیستم- خسارت

مبحث اول- خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن

مبحث دوم- خسارات دادرسی

مبحث سوم- خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین

منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه