کتاب حاضر به طور دقیق تمامی حقوق مربوط به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اعم از مسئولیت‌های مدنی و تبعیت از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است.