بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم

دکتر علی مهاجری

80,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

فکرسازان

نام مولف

دکتر علی مهاجری

سال انتشار

1397

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

392

تیراژ

2000

شابک

9786005760273

 

مقدمه
بایسته های استفاده بهینه از کتاب

فصل سوم: فروش اموال توقیف شده

مبحث اول: فروش اموال منقول

ماده 113-تراضی در موعد و محل فروش

حدود تراضی در موعد و محل فروش
توافق نسبت به نحوه فروش
اقدام اجرایی مطابق قوانین
تراضی با شخص ثالث

ماده 114- فروش اموال از طریق مزایده

روش فروش اموال
فروش از طریق مزایده
مزایده در اجرای اسناد

ماده 115- فروش در محل تعیین شده توسط شهرداری

محل برگزاری مزایده
تعیین محل برگزاری مزایده
ترجیح منافع محکوم علیه

ماده 116- فروش اموال در محل حفظ شده

فروش در محل نگهداری اموال
تشخیص مخارج مزایده

ماده 117-تعیین موعد فروش توسط مدیر اجرا

تعیین زمان مزایده
کمیت و کیفیت مورد مزایده

ماده 118- انتشار آگهی فروش

آگهی مزایده
انتشار آگهی روزنامه محلی
هزینه آگهی مزایده
آگهی مزایده در اجراییه های ثبتی
انتشار آگهی در غیر روزنامه محلی

ماده 119-فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش

مزایده پس از ده روز از انتشار آگهی
موعد فروش برای محکوم علیه مقیم خارج
فرصت دو ماهه فروش

ماده 120- الصاق آگهی فروش در معابر

فرض عدم انتشار روزنامه محلی
نصاب عدم انتشار آگهی
الصاق آگهی در معابر

ماده 121- انتشار آگهی اضافی به هزینه متقاضی

حل انتشار آگهی اضافی
ضرورت انتشار آگهی
عدم امکان مطالبه هزینه آگهی

ماده 122-مندرجات آگهی فروش مال منقول

شرایط آگهی فروش
روز، ساعت و محل فروش
درج قیمت پایه مزایده در آگهی
شرایط آگهی مزایده اجرای سند
مندرجات آگهی در مزایده اجرای اسناد
مقایسه مندرجات آگهی احکام و اسناد

ماده 123-الصاق آگهی در قسمت اجرا و محل فروش

انتشار آگهی در نیابت
عدم انتشار آگهی در نیابت

ماده 124-آگهی مجدد

تغییر روز فروش
روزنامه محل انتشار آگهی جدید

ماده 125-حضور دادورز و نماینده دادسرا در فروش

حضور دادورز در مزایده
حضور نماینده دادسرا در مزایده
حدود اختیارات نماینده دادسرا
آزادی شرکت در مزایده

ماده 126-بازدید اموال توسط داوطلبان

رویت اموال مورد مزایده
حق شخص حقوقی به شرکت در مزایده

ماده 127-مشارکت محکوم له در خرید

شرکت محکوم له در مزایده
اشخاص ممنوع از شرکت در خرید
اشخاص ممنوع از خرید دراجرای سند

ماده 128-قیمت پایه در مزایده

قیمت پایه مزایده
قبول بالاترین قیمت
توافق بر تعویق مزایده
لغو مزایده

ماده 129- پرداخت بهای اموال به صورت وعده

اعطای تسهیلات به خریدار
پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی
ضبط سپرده خریدار
انصراف خریدار
فروش غیرعمدی در اجرای سند
زمان پرداخت وجه مزایده به محکوم له

ماده 130-اختیار صاحب مال در چگونگی فروش

درخواست تقدم و تاخر فروش
اختیار صاحب مال در طرح تقاضا
ضرورت دعوت محکوم علیه برای مزایده
حق مدیون برای تقدم فروش

ماده 131-فقدان خریدار در مراسم مزایده اول

خریدار نداشتن مال مورد مزایده
رفع بازداشت از مال مورد مزایده
قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له
تقاضای تجدید مزایده
عدم تقاضای تجدید مزایده
پرداخت هزینه آگهی تجدید مزایده
اختلاف در تجدید مزایده
فروش مال به هر میزان
قیمت پایه در مزایده مجدد
حضوری بودن مزایده
اثر فروش به هر میزان در دارا شدن غیر عادلانه
ماهیت مزایده

ماده 132- فقدان خریدار در مزایده دوم

حقوق محکوم له درمزایده دوم
تحویل اموال به صاحب آن
قبول مال بعد از مزایده دوم

ماده 133-تنظیم صورت مجلس مزایده

حقوق محکوم له در مزایده دوم
تحویل اموال به صاحب آن
قبول مال بعد از مزایده دوم

ماده 133- تنظیم صورت مجلس مزایده

صورت مجلس فروش
قید تاریخ در صورت مجلس
ذکر خصوصیات مال در صورت مجلس
ذکر قیمت مزایده در صورت مجلس
ذکر مشخصات خریدار
امضای خریدار در صورت مجلس مزایده

ماده 134- شرط تسلیم مال به خریدار

ماهیت فروش از طریق مزایده
ترتیب پرداخت ثمن مزایده
توافق بر ختم اجرا پس از مزایده
تسلیم مال به خریدار در مزایده اجرای سند

ماده 135- فروش قسمتی از اموال توقیف شده

تکافوی محکوم به با فروش بخش از اموال
حکم فروش اموال قابل تفکیک
مرجع تشخیص فروش بخشی از اموال

ماده 136-موارد بی اعتباری مزایده و تجدید آن

جهات بی اعتباری مزایده
محدودیت برای مشارکت در مزایده
فروش بدون حضور نماینده دادسرا
ضوابط ناظر به صحت جریان مزایده
شکایت از مزایده
وقوع ملک در طرح شهرداری
جهات بطلان مزایده در اجرای اسناد
شکایت بعد از یک هفته

مبحث دوم: فروش اموال غیرمنقول

ماده 137- ترتیب فروش اموال غیرمنقول

مقررات عمومی فروش اموال غیرمنقول
ترتیب فروش اموال غیرمنقول
استثنای موارد خاص

ماده 138-مندرجات آگهی فروش غیرمنقول

بایسته های آگهی فروش مال غیرمنقول
تنظیم آگهی مزایده مال غیرمنقول
منظور از محل وقوع ملک غیرمنقول
توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه
ذکر نوع استفاده از ملک در آگهی
ذکر وضعیت ملک در آگهی
ذکر حقوق ثالث در آگهی مزایده
شرایط آگهی مزایده غیرمنقول
ضرورت درج دیون ملک در آگهی
شرایط آگهی مزایده در اجرای اسناد

ماده 139- انتشار آگهی فروش غیر منقول

ترتیب انتشار آگهی مزایده
اثر انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
رعایت قانون در آگهی مزایده

ماده 140- فروش سهم مشاع ملک محکوم علیه

فروش تمام ملک مشاع
درخواست مشترک فروش تمام ملک
زمان درخواست مشترک فروش تمام ملک
عدول از درخواست فروش

ماده 141- مندرجات صورت مجلس مزایده

ضرورت حضور نماینده دادسرا در مزایده
مسئول تنظیم صورت مجلس مزایده
ارسال صورت مجلس مزایده برای دادگاه
مقدمات تنظیم سند مال مورد مزایده

ماده 142-شکایت راجع به صورت مجلس مزایده

اعلام شکایت نسبت به اقدام دادورز
جهات شکایت از مزایده
شکایت نسبت به نحوه تنظیم صورت مجلس
کیفیت ارزیابی مال
تخلف از مقررات
شکایت
مهلت طرح شکایت
صلاحیت رسیدگی
رسیدگی به شکایت
ضروت ذی نفع
رسیدگی به تشخیص
شکایت از عملیات

ماده 143-دستور صدور سند انتقال

شرط صدور دستور انتقال سند
تحقق صحت جریان
مرجع احراز
واگذاری حقوق
تسلیم مال
عدول از دستور
اشتباه در احراز
تنظیم سند در مزایده اجرای اسناد

ماده 144- قبول ملک در مقابل طلب

موارد قبول ملک در قبال طلب
زمان قبول ملک
قبول ملک در مزایده
فرصت دو ماهه محکوم علیه
نحوه مطالبه
قبول ملک در قبال معادل طلب
وصل مازاد از بستانکار
انتقال مال به دیگری
پرداخت بدهی بعد از مزایده در اجرای اسناد

ماده 145- امضای سند انتقال توسط نماینده دادگاه

امضای سند انتقال
انتقال ملک به خریدار
فوت قبل از تنظیم سند مزایده

فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث

ماده 146- اظهار حق نسبت به مال توقیف شده

اعتراض ثالث به توقیف مال
اعتراض مستند به سند رسمی
مرجع پذیرش ادعای ثالث

ماده 146- اظهار حق نسبت به مال توقیف شده

اعتراض ثالث به توقیف مال
اعتراض مستند به سند رسمی
مرجع پذیرش ادعای ثالث
بازداشت بودن ملک مورد حکم
مستند نبودن اعتراض به حکم یا سند رسمی
کیفیت رسیدگی دادگاه به اعتراض
اعتراض ثالث در اجرای اسناد
ارتباط ماده 146 با عین محکوم به
اعتراض به توقیف مال در دادسرا

ماده 147- رسیدگی به شکایت شخص ثالث

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث
عدم نیاز به تقدیم دادخواست
حدود صلاحیت قاضی اجرای احکام
مرجع تقدیم اعتراض ثالث
ابلاع مفاد اعتراض ثالث
تصمیم به رسیدگی به اعتراض ثالث
تصمیم در مورد قرار توقیف عملیات اجرایی
اعتراض به قرار توقیف عملیات اجرایی
قالب تصمیم دادگاه در اعتراض ثالث
رسیدگی بدون تشریفات
تعویق عملیات اجرایی
رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به اعتراض
تشریفات اعتراض ثالث
اعتراض ثالث ایذایی

فصل ششم: حق تقدم

ماده 148-وصول اجرایییه های متعدد به قسمت اجرا

حق تقدم محکوم له
حق تقدم دارنده وثیقه
حق تقدم خدمه خانه و کارگر
حق تقدم سایر طلبکاران
حق تقدم ذینفع توقیف
وصول دیون ممتازه از زوج
حق تقدم در امور حسبی
حق تقدم به اموال متوفی

ماده 149- ترتیب پرداخت طلب بستانکاران متعدد

ارتباط بین طبقات بستانکاران
مسئول هزینه ارزیابی و حق الزحمه
وجوه اضافی حاصل از مزایده
ترتیب استیفا از وجوه اضافی
پرداخت بدهی از محل دیه

فصل هفتم: تادیه طلب

ماده 150- پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له
تقدم پرداخت به محکوم له
مصادیق هزینه های اجرایی
قلمرو هزینه های اجرایی
وجوه مازاد بر محکوم به و هزینه های اجرایی
رد مازاد وجوه

ماده 151-وصول بقیه طلب

کاستی وجوه حاصل از مزایده
وصول کمتر از محکوم به
اخذ رسید از محکوم له

ماده 152-اخذ رسید از محکوم له

تحویل رسید به محکوم علیه
پرداخت مستقیم به محکوم له

ماده 153- تقسیم محکوم به بین طلبکاران متعدد

تقدم هزینه های اجرایی
حق تقدم بعضی از محکوم لهم
بهره مندی محکوم لهم از وجوه
حق تقدم در مال ثانوی

ماده 154- تنظیم تقسیم نامه توسط دادورز

تقسیم وجوه به نسبت طلب
اطلاع طلبکاران از میزان سهم خود

ماده 155-شکایت از ترتیب تقسیم

اعتراض به ترتیب تقسیم
ترتیب مراجعه به دادگاه برای اعتراض
رسیدگی در جلسه اداری
اعتراض خارج از مهلت

ماده 156- استرداد اضافه پرداختی به طلبکار

استرداد پرداختی اضافی به طلبکار
ورود خسارت در اثر رفتار دادورز
ترتیب استرداد مازاد
اجرای حکم بیش از محکوم به

ماده 157- وصول خسارت تاخیر تادیه

چگونگی وصول خسارت تاخیر
خسارت بعد از صدور حکم
گسترده طلب محکوم له

فصل هشتم: هزینه های اجرایی

ماده 158- مصادیق هزینه های اجرایی

وصول هزینه اجرایی از اموال محکوم علیه
محکوم به غیر وجه رایج ایرانی
محکومیت به تحویل مال غیر وجه
ماخذ تعین هزینه اجرایی
هزینه اجرایی به ماخذ تقدیم دادگاه
ذینفع هزینه های اجرایی
تمثیلی بودن هزینه های اجرایی
ذکر تقویم خواسته در اجراییه
هزینه اجرایی ارا اداره کار
هزینه اجرای رای داور
ادعای ناتوانی در پرداخت هزینه اجرایی
هزینه اجرایی خسارت تاخیر تادیه
مبنای حقوقی هزینه اجرایی
وصول نیم عشر به ماخذ بهای خواسته
هزینه اجرایی دستور فروش

ماده 159- هزینه اجرایی در تخلیه مورد اجاره

نحوه محاسبه هزینه اجرایی حکم تخلیه
هزینه اجرایی احکام غیر مالی
میزان هزینه اجرایی احکام غیرمالی
ماخذ محاسبه هزینه اجرایی
هزینه اجرایی در اجرای اسناد
تعدیل سالانه هزینه اجرایی

ماده 160-زمان پرداخت حق اجرا

مسئول پرداخت هزینه اجرایی
زمان مسئولیت برای پرداخت حق الاجرا
مهلت پرداخت محکوم علیه مقیم خارج
معافیت از پرداخت هزینه اجرایی
رکود اجرا پس از ابلاغ اجراییه
هزینه اجرایی علیه محکوم علیه دولتی
معافیت زوجه از هزینه اجرایی
وصول حق الاجرا از محکوم علیهم
تنصیف حق الاجرا
حق الاجرای اسناد لازم الاجرا
تاثیر سازش در هزینه اجرایی
خروج نیم عشر از قلمرو حبس
سازش پس از مزایده
الزام دولت به پرداخت نیم عشر اجرایی
زمان تعلق نیم عشر به محکوم علیه دولتی
پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه
قرار توقیف تاجر ضمن حکم ورشکستگی

ماده 161- زمان وصول هزینه اجرایی

زمان وصول حق الاجرا
اثر وصول محکوم به توسط محکوم له
توقیف مال برای وصول حق الاجرا
ترتیب وصول حق الاجرا

ماده 162- واریز حق اجرا به صندوق دادگستری

وظیفه دادورز در رابطه با حق الاجرا
آخرین مرحله عملیات اجرایی
ناامیدی از ثالث برای پرداخت نیم عشر
الزام سازمان مدیریت به پرداخت محکوم به

ماده 163- ترتیب وصول جریمه نقدی

وصول جریمه نقدی
وصول جریمه ازطریق توقیف اموال
پیشینه اقدام در مورد جزای نقدی
مرجع وصول جزای نقدی
بازداشت در قبال جزای نقدی
مرجع دستور جلب محکوم علیه
تقسیط جزای نقدی
سایر ضوابط مربوط به جزای نقدی
موارد وصول جزای نقدی توسط دادورز

ماده 164- عدم وصول هزینه اجرایی موقت حکم

هزینه اجرای موقت حکم
اثر اعاده عملیات اجرایی
استرداد حق الاجرا
معافیت از هزینه اجرایی

ماده 165-حق الاجرا در مورد احکام فرجام خواسته

اثر فرجام در حق الاجرا
ترتیب وصول حق الاجرا در فرجام
سبب استرداد حق الاجرا

ماده 166- محل مصرف حق الاجرا

محل واریز حق الاجرا
واریز درآمدها به حساب عمومی
قرار گرفتن وجوه در اختیار دادگستری

ماده 167-دامنه شمول مقررات قانون

حاکمیت قانون نسبت به اجراییه های قبلی

ماده 168- بلا اثر شدن اجراییه

مروز زمان صدور اجراییه
تکلیف پیگیری عملیات اجرایی
نقش اعسار در بلااثر شدن اجراییه
اثر صدور اجراییه در دعوای اعسار
انصراف محکوم له
حق اجرای اجراییه بلا اثر شده
قهری بودن بلااثری اجراییه
وصول وجوه به صورت مستمر
عدم تعلق حق الاجرا در اجراییه های ثبتی

فصل نهم: احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی

ماده 169- شرایط اجرای حکم خارجی

شرایط عمومی شناسایی و اجرا
اجرای احکام دادگاه های ایران در خارج
معتبر تلقی شدن حکم دادگاه خارجی
ارتباط اجرای حکم خارجی با حاکمیت
تئوری نزاکت بین المللی
تئوری تعهد حقوقی
تئوری حقوق مکتسبه
نظریه اعتبار امر قضاوت شده
تئوری رفتار متقابل
رفتار متقابل کشور متقاضی اجرا
انطباق مفاد حکم با نظم عمومی
آثار نظم عمومی نسبت به اجرای احکام
انطباق مفاد حکم با عهود بین المللی
باقی بودن اعتبار حکم خارجی
عدم صدور حکم در ایران
صالح بودن دادگاه صادرکننده حکم
صلاحیت انحصاری نسبت به مال غیرمنقول
صدور دستور از مقامات صلاحیت دار
اجرای حکم خارجی در امور خانوادگی

ماده 170- مرجع اجرای حکم خارجی

صلاحیت دادگاه محل مخاطب تقاضای اجرا
صلاحیت دادگاه محل اقامت محکوم علیه
صلاحیت دادگاه تهران
عدم صلاحیت دادگاه محل وقوع مال
مرجع اجرای حکم خارجی خانواده

ماده 171- ترتیبات خاص در اجرای حکم خارجی

رعایت ترتیبات مقرر در معاهدات
اقدام مطابق ترتیبات معاهده
شرط رعایت معاهده
بازداشت محکوم علیه

ماده 172- تقاضای اجرای حکم خارجی

ضرورت کتبی بودن تقاضای اجرای حکم
شرایط تقاضای اجرای حکم خارجی
فرم تقاضانامه اجرای حکم خارجی

ماده 173- مدارک پیوست اجرای حکم خارجی

مدارک پیوست تقاضای اجرای حکم
رونوشت دستور اجرای حکم
تایید نمایندگی ایران در کشور خارجی
تایید اصالت توسط نماینده سیاسی

ماده 174-اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضا

نحوه اقدام دفتر دادگاه پس از وصول تقاضا
تقاضانامه فاقد شرایط
بررسی در جلسه فوق العاده اداری
تحقق وقت فوق العاده
قرار قبول یا رد تقاضا
طرح مجدد تقاضانامه اجرا

ماده 175-ابلاغ قرار رد تقاضا

ابلاغ تصمیم دادگاه
ابلاغ رد تقاضا به محکوم علیه
مهلت پژوهش خواهی از قرار رد تقاضا
تشریفات پژوهش خواهی
کسب نظر تجدیدنظر خوانده

ماده 176-رسیدگی به قرار رد تقاضا

رسیدگی دادگاه مرجع پژوهش
کیفیت تصمیم دادگاه پژوهش

ماده 177- اجرای اسناد خارجی

شرایط اجرای اسناد خارجی
دادگاه مرجع اجرای سند خارجی
تطبیق سند خارجی با مقررات محل صدور
تفاوت فرآیند اجرای اسناد داخلی و خارجی

ماده 178- شرایط اجرای اسناد خارجی

ترتیب اجرای اسناد خارجی
ابلاغ به نشانی متعهد سند
معیار اتخاذ تصمیم
ترتیب اجرای آرای داوری خارجی
قلمرو اجرای آرای داوری خارجی
اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

ماده 179-رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی

مرجع رسیدگی به اختلافات اجرای احکام خارجی
رسیدگی به ابهام و اجمال حکم خارجی
نحوه اقدام واحد اجرا در ابهام رای خارجی
دخالات دادگاه در فرآیند اجرا
ترتیب توقیف عملیات اجرایی رای خارجی

ماده 180- نسخ قرارداد مغایر

قوانین منسوخ
نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی
نسخ قانون اصول تشکیلات عدلیه
قابلیت اجرای قوانین خاص
مقررات بعد از قانون اجرای احکام مدنی

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه