بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در رویه قضایی جلد دوم
- تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در رویه قضایی جلد دوم
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در رویه قضایی جلد دوم

دکتر مجتبی باری

750,000 تومان 675,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

اوا

نام مولف

دکتر مجتبی باری

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

951

شابک

9786003466159

تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در رویه قضایی جلد دوم

پل دادگستری در تحقق امنیـت قضـایی امـری اسـت کـه همـه نظـامهـا و سیستمهای حقوقی بر آن صحه گذاشتهاند به طوری که می توان گفت بی تردید یکی از مبـانی و پایه هـا های فکری عدالت کیفری حضور شایسته وکیل در دادرسـی اسـت. حفـح حقـوق مـتهما کمک به برقراری یک دادرسی عادالنه بر مبنای موازین حقوقی و نقشی که وکالء در ارتقاء رشـد حقوقی یکجامعه دارند از پیامدهای مورد توجها درخور و شایسته به نهاد وکالـت و تـأریر آن در برقراری عدالت است. حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آن را شناخته و اجرای کامـل عـدالت را در هر مخاصمه دانسـته و ای در گرو امکان استفاده طرفین دعوا از امکانـات دفـاعی برابـرا مـی وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادالنه کـه نهایتـاب بـه ارضـاء میل عدالت خواهی بشر منجر گردیده است. انکار غیرقابل موجودیتی دادگستری وکالت در امروز جامعه است. واقعیت این امروز جهان را پذیرفته است که توان نمی دیگر به وکیل لزوم در .کرد تردید مدنی جامعه یک تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان میدهد که مسـاعدت حقـوقی بـه مـردم و راهنمایی آنان در این زمینه در مواردی کـه ا ختالفـات مـالی یـا خـانوادگی پیـدا مـی نمودنـد و همچنین دفاع از آنها در مواردی که به نقض آداب و رسوم یا ارتکاب جرمـی علیـه اجتمـاع یـا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار میگرفتند هم زمان با داوری و قضا پا به عرصه وجـود گذاشته است.

زیبندهترین لفظی که میتوان برای کار وکالت برگزید واژه هنر است؛ چـون در یـک بررسـی گیری می گونه نتیجه دقیق این شود که وکالت از کلیه مشـاغ ل دیگـر جداسـت و حالـت و وضـع خاصی دارد که با هنر سازگارتر از دیگر نمودهای زندگی انسان است. تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمولها و مواد قانونی نمیتوان پیشبینی نمودا هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختالف نمینماید؛ بلکه احتیاج به نظر یک نفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد و هر جا یک قاضی باشدا وجود دو وکیل ضروری است. وکیل وجود عالم قوانین را در دادگاه ها انـد داده تشـخی اساسـی حتـی و پذیرفتـه . قـانون ایران اسالمی جمهوری اساسی نیز وکیل وجود را یکی به عنوان از بـا افـراد حقـوق نتـری بنیادی شناخته صراحت است. وکیل ترتیب بدین حق دارد در شده حاضر دادگاه از خـود موکـل حقوق و جزایـی هـای شـکواییه یـا و حقـوقی هـای دادخواست تقدیم چون دفاع این مقدمات کند دفاع درخواستهای مختلف به عنوان اذن در وکالت لوازم نیز امـر بـداهت و گرفته قرار شناخت مورد .کند نمی ایجاد شبهه برای محلی پس از تصویب قانون تشکیالت عدلیـه در مـور 95 تیرمـاه 1285 بـه جـز وکـالی مجـازا کس نمی هیچ تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر بـه طـور اتفـاقی )سالی در سه دعوا( که این قانون طی بخش نامه ای به عموم محاکم مرکز از سـو ی وزارت عدلیـه اعظم اعالم شد و فقط تا شهریور همان سال به محاکم فرصت داد که وکیل رسمی یا موقت کـه از سوی اصحاب دعوا محاکم معرفی میشودا بپذیرند و از آن تاریخ فقط اشخاصی را میتوان بـه سمت وکالت در جلسه محاکمه مداخله داد که دارای جواز مخصوص باشند.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه