بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی آموزش جامع قرارداد نویسی
- آموزش جامع قرارداد نویسی
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

آموزش جامع قرارداد نویسی

احمد متولی - سمانه کافتری

500,000 تومان 450,000 تومان

دسته بندی:کتب کاربردی

ناشر:مجد

مولف:احمد متولی-سمانه کافتری

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

مجد

نام مولف

آموزش جامع قرارداد نویسی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

9

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

9786222254827

کتاب آموزش جامع قرارداد نویسی-احمد متولی

فهرست مطالب:

 1. مقدمه

 2. فصل اول: مقدمات قراردادی

 3. مبحث اول: کلیات قراردادنویسی

 4. گفتار اول: تعاریف

 5. الف. عقد

 6. ب. قرارداد

 7. ج. معامله

 8. د. مقاطعه

 9. ه. توافق نامه

 10. و. موافقت نامه

 11. ز. تفاهم نامه

 12. ح. پیمان

 13. ط. الحاقیه

 14. ی. متمم

 15. ک. اصلاحیه

 16. ل. شرایط عمومی

 17. م. شرایط خصوصی

 18. ن. دیگر عناوین

 19. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط

 20. الف. قوانین و مقررات داخلی

 21. ب. قوانین و مقررات بین المللی

 22. گفتار سوم: آشنایی با تعهد نویسی

 23. الف. انواع تعهدات و الزامات

 24. ب. انواع نگارش تعهدات قطعی

 25. ج. انواع نگارش تعهد غیرقطعی

 26. گفتار چهارم: ادبیات قراردادنویسی

 27. الف. اصول حاکم بر واژه

 28. ب. نص

 29. ج. مفاهیم

 30. د. نگارش شرط

 31. ه. تخصیص

 32. و. نسخ

 33. ز. اصول کلی نگارش

 34. گفتار پنجم: اسناد و فرم‌های یکنواخت و استاندارد قراردادی

 35. الف. اسناد همسان منتظه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 36. ب. اسناد همسان منتشره وزارت نفت

 37. اسناد منتشره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

 38. د. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 39. ه. دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی، تولیدی و غیرکشاورزی

 40. و. قرارداد منتشره هیأت تنظیم بازار برق ایران

 41. ز. قرارداد واگذاری منتشره سازمان خصوصی سازی

 42. ح. فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیمانی و خدماتی

 43. ط.قرارداد کار

 44. گفتار ششم: شرایط شکلی قرارداد

 45. الف. شکل ظاهری

 46. ب. ثبت قرارداد

 47. مبحث دوم: مقدمات نگارش قرارداد

 48. گفتار اول: تجویز معامله

 49. الف. آیین نامه معاملات

 50. ب. مناقصه و مزایده

 51. ج. شرایط مصوبه انجام معامله

 52. گفتار دوم: صحت سنجی هویت طرف قرارداد

 53. الف. اشخاص حقیقی

 54. ب. اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت‌های دولتی

 55. ج. دستگاه‌های اجرایی (غیر از شرکت‌های دولتی)

 56. د. نمایندگی

 57. هـ. شعبات

 58. و. موسسات غیرتجاری

 59. گفتار سوم: انتخاب عنوان قرارداد

 60. الف. معیارهای انتخاب عنوان قرارداد

 61. ب. اولویت‌های انتخاب عنوان قرارداد

 62. گفتار چهارم: امضای مجاز و مهر شرکت

 63. الف. احراز امضای مجاز

 64. ب. اسناد تعهدآور

 65. ج. اسناد عادی یا اداری

 66. د. مهر شرکت

 67. ه. اسناد ناقص الامضاء

 68. و. تفویض امضاء

 69. ز. امضای بدون اجازه

 70. ح. امضای الکترونیکی

 71. گفتار پنجم: نگارش معرفی نامه طرفین معامله

 72. الف. محل انعقاد قرارداد

 73. ب. تاریخ انعقاد قرارداد

 74. ج. نام شرکت

 75. د. نوع شرکت

 76. ه. شماره ثبتی، شناسه ملی و کد اقتصادی

 77. و. صاحبان امضای مجاز

 78. ز. نشانی شرکت

 79. ح. انتخاب نام قراردادی

 80. گفتار ششم: نگارش مقدمات قرارداد

 81. الف. شروط

 82. ب. انواع موارد قابل درج در مقدمه

 83. ج. آثار درج مقدمات قراردادی

 84. فصل دوم: نگارش مواد قراردادی

 85. مبحث اول: نگارش مواد قراردادی

 86. گفتار اول: موضوع قرارداد

 87. الف. اصول حاکم بر نگارش موضوع قرارداد

 88. ب. نگاش افزایش یا کاهش موضوع قرارداد و دستور تغییر کار

 89. ج. اقرار به آگاهی

 90. گفتار دوم: نگارش مدت قرارداد

 91. الف. اصل تحدید زمان قراردادها

 92. ب. اقسام مدت در قراردادها

 93. ج. آغاز و پایان مدت قرارداد

 94. د. اقسام تاریخ در قراردادها

 95. ه. عوامل مؤثر بر مدت قرارداد

 96. و. لایحه تأخیرات/ لایحه ضرر و زیان/ لایحه کلیم

 97. ز. آثار تآخیر

 98. ح. تأثیر اعتبار زمانی قرارداد بر اعتبار مفاد قراردادی

 99. ط. تعدد مطلوب و وحدت مطلوب

 100. ی. گانت چارت

 101. گفتار سوم: نگارش مبلغ قرارداد

 102. الف. احراز میزان مبلغ

 103. ب. عناوین مرتبط با مبلغ

 104. ج. عناوین مبلغ در قراردادها

 105. اصول حاکم بر مبلغ قرارداد

 106. ه. مدل قیمت گذاری

 107. و. پیش پرداخت

 108. ز. روش پرداخت

 109. ح. کسور قانونی و قراردادی

 110. ط. برگه پیشنهاد نرخ

 111. ی. ضرایب قراردادی

 112. ک. صورت وضعیت

 113. گفتار چهارم: تضامین قراردادی

 114. الف. تضامین از جهت عنوان

 115. ب. تضامین از جهت اقسام

 116. ج. نحوه تسلیم و مطالبه تضامین

 117. د. نحوه نگارش ماده تضامین

 118. گفتار پنجم: خسارات و جرایم

 119. الف. تعاریف

 120. ب. اقسام خسارات قراردادی

 121. ج. شرایط مطالبه خسارت

 122. د. خسارات قابل درج در قراردادها

 123. هـ. تشخیص نقض تعهد

 124. و. نگارش خسارات در قراردادها

 125. گفتار ششم: فسخ قراردادها

 126. الف. تعاریف

 127. ب. فسخ بدون علت و فسخ با علت

 128. ج. قواعد حاکم بر فسخ

 129. د. تشریفات فسخ

 130. هـ. تشخیص ایجاد حق فسخ

 131. و. آثار فسخ

 132. ز. آثار خاتمه

 133. ح. نگارش ماده فسخ

 134. گفتار هفتم: فورس ماژور

 135. الف. تعریف

 136. ب. شرایط تحقق فورس ماژور

 137. ج. مصادیق فورس ماژور

 138. د. آثار فورس ماژور

 139. هـ. نگارش ماده فورس ماژور

 140. گفتار هشتم: حل اختلاف و داوری

 141. الف. قانون حاکم بر قرارداد

 142. ب. مراجعه به دادگاه صالح

 143. ج. حکمیت و داوری

 144. د. میانجیگری

 145. ه. نگارش ماده داوری

 146. گفتار نهم: تعلیق قرارداد

 147. الف. اسباب مستوجب تعلیق

 148. ب. آثار تعلیق

 149. ج. هزینه دوران تعلیق

 150. د. محاسبه هزینه دوران تعلیق

 151. ه. استثنائات جبران هزینه دوران تعلیق

 152. و. نحوه نگارش

 153. ز. نمونه ماده

 154. گفتار دهم: دوره تضمین

 155. الف. اقسام دوره تضمین

 156. ب. اقسام آغاز دوره تضمین

 157. ج. مسئولیت‌های دوره تضمین

 158. د. شرایط تضمین

 159. ه. نمونه ماده

 160. گفتار یازدهم: عدم واگذاری به غیر

 161. الف. انواع واگذاری

 162. ب. معنای واگذاری

 163. ج. تجویز واگذاری

 164. د. نمونه ماده

 165. گفتار دوازدهم: حفظ حقوق معنوی

 166. الف. مسئولیت ناشی از حفظ حقوق معنوی

 167. ب. نحوه نگارش

 168. ج. نمونه ماده

 169. گفتار سیزدهم: حفظ محرمانگی

 170. الف. نحوه نگارش

 171. ب. نمونه ماده

 172. گفتار چهاردهم: عدم اسقاط حق

 173. الف. معنای عدم اسقاط حق

 174. ب. نمونه ماده

 175. گفتار پانزدهم: تفکیک پذیری

 176. الف. معنای تفکیک پذیری مواد

 177. ب. آثار ناممکن شدن یا نامعتبر شدن

 178. ج. نمونه ماده

 179. گفتار شانزدهم: الزامات قانونی

 180. الف. موارد الزامات قانونی

 181. ب. ضمانت اجرا

 182. گفتار هفدهم: قانون حاکم

 183. گفتار هجدهم: اسناد قراردادی

 184. الف. لیست مستندات قراردادی

 185. ب. درجه اولویت اسناد قراردادی

 186. ج. معنای سند قراردادی

 187. د. نمونه ماده

 188. مبحث دوم: نمونه قرارداد

 189. گفتار اول: قرارداد اختیار خرید کالا

 190. گفتار دوم: قرارداد فرانشیز

 191. گفتار سوم: قرارداد اجاره کشتی یا چارتر بدون خدمه

 192. گفتار چهارم: قرارداد ارائه خدمات ترخیص

 193. گفتار پنجم: قرارداد بازیکن فوتبال

 194. گفتار ششم: قرارداد کارگردانی فیلم

 195. گفتار هفتم: قرارداد مراجعه وکالتی

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه