بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی دروس تخصصی اصول فقه پرسش های چهار گزینه ای جامع کاربردی اصول فقه
پرسش های چهار گزینه ای جامع کاربردی اصول فقه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

پرسش های چهار گزینه ای جامع کاربردی اصول فقه

دکتر صدیقه گلستان رو-دکتر افشین جعفری

120,000 تومان

 

 

جامع و مستند

مجموعه تست های کاربردی از نمونه پرسش های آزمون وکالت و تست های برگرفته از مثال های منابع آزمون همراه با نکات مباحث مطرح در آزمون و پاسخنامه تشریحی

ویراست جدید

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا" class="highlight">کتاب آوا

نام مولف

دکتر صدیقه گلستان رو-افشین جعفری

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

3

قطع کتاب

وزیری شومیز

تعداد صفحه

384

تیراژ

200

شابک

9786003465374

پرسش های چهار گزینه ای جامع کاربردی اصول فقه

 

آنچه در یک آزمون چهارگزینه ای موردنیاز است، پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده ای است کهه
به شیوه آزمون و مستند به منابع تنظیم شهده باشهد تها داوطبهو بتوانهد بها اطوینهان و آرامهش بهه م ا هه آن
بپردازد. در کتاب پهیش رو نویسهندگان تهکر کرده انهد بها بهره گیهری از نوونهه پرسهش های اصهو ققهه
کاربردی آزمون وکا ت و پرسش های چهارگزینهه ای تهل یی مسهتند بها ایهژ ویکگه کهه کبیهه م ا ههای
موجود در ایژ تست ها از منابع اصب آزمون ی ن اصو ققه کاربردی )حسهیژ اهاق و سه ید شهری ت و
اصهو اسهتنبا) )مرحهوک دکتهر ابوا مسهژ مموهدی و دیگهر کتاب ههای مهورد امتوهاد، هوچهون کتهاب
آاهای ممودر ها » اصهو ققهه دانیهگاه « دکتهر ممودحسهیژ شههبازی و » درس ههای از اصهو ققهه «
شو خیز، گرقته شده است، به قراهم نوودن مجوومه ای قراگیر و منضبط از پرسهش چهارگزینهه ای اصهو
ققه بپردازند. در کنار پرسش ها، نکات هر قصل نیز به طور مختصر برای بازبین م ا هو بیان شهده اسهت. بها
امید به ایژ که مورد بهره گیری داوطببان بزرگوار آزمون ارار گیرد و سبب برای پیروزی اییهان در آزمهون
وکا ت و ارشد گردد.

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه