بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه
- مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه

ابوالفضل باقری راد

100,000 تومان 90,000 تومان
  • طبقه بندی موضوعی همراه با پاسخنامه تشریحی و نموداری
  • خلاصه مطالب در قالب نمودار و مثال های کاربردی
  • ویژه دانشجویان و داوطلبان وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد
  • همراه با پاسخ نامه کاملا تشریحی و نموداری و مثال های قانونی
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

آریا داد

نام مولف

دکتر ابوالفضل باقری راد

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

8

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

544

تیراژ

2000

شابک

9789648401754

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه

گفتار اول: وضع الفاظ(معنای وضع، اقسام وضع، حقیقت و مجاز و علایم آن، انواع حقیقت، اصول لفظیه و مشتق)

اقسام وضع
شرایط لازم برای استعمال مجازی
اقسام قرینه صارفه
قرینه معینه
اقسام حقیقت عرفی
حقیقت قانونی
علایم حقیقت
علایم مجاز
اقسام حمل
اصاله الحقیقه
اصاله العموم
اقسام لفظ از لحاظ روشن بودن و نبودن معنا
حمل مطلق بر مقید
صحیح و اعم
مهم ترین نشانه های شرایط اطلاق
حمل مشتق بر ذات در زمان حال
حمل مشتق بر ذات در زمان گذشته
حمل مشتق بر ذات در زمان آینده
ثمره مترتب بر دو نظریه
صحیحی ها و اعمی ها
موضوع علم
تمایز علوم
هدف علم اصول
اشتراک لفظی
وضع تعیینی
ماهیت بما هی هی
ماهیت بشرط شی
ماهیت بشرط لا

گفتار دوم: اوامر (صیغه و ماده امر، انواع حکم، اقسام وجوب)

سه معنای ماده امر
حکم واقعی
اقسام حکم واقعی
حکم ظاهری
اقسام حکم تکلیفی از منظر علم حقوق
حکم وضعی
شرط در چهار علم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
واجب کفایی
ایراد گزینه های غلط
اقسام واجب از نظر زمان انجام تکالیف
اقسام واجب از جهت چگونگی تعلق تکلیف
اقسام واجب از جهت مقدمات تکلیف
واجب مطلق
اقسام واجب از جهت مقدمات تکلیف
واجب مطلق
اقسام واجب از جهت کیفیت طلب
واجب مشروط
حکم واقعی
امر مولوی
واجب معلق
واجب معلق
واجب غیری

گفتار سوم: نواهی(صیغه وماده نهی، اشتراکات و افتراقات امر و نهی، نهی در عبادات و معاملات)

اقسام نهی
اقسام ضد
ماده نهی

گفتار چهارم: مفاهیم(مفهوم و منطوق و اقسام آن)

اقسام مفهوم
اقسام دلالت در علم منطق
اقسام دلالت وضعی
اقسام منطوق در اصول فقه
اقسام منطوق غیر صریح
اقسام مفهوم مخالف
اقسام قید
اقسام قید توضیحی
اصطلاحات موجود در مفهوم غایت
لقب
تفاوت های مفهوم وصف و لقب
دلالت تنبیه یا ایما
مفهوم مخالف
مفهوم موافق
مفهوم مخالف

گفتار پنجم: عام و خاص(تعاریف عام، خاص، و مخصص، اقسام عام، انواع مخصص، اجمال مخصص، تخصیص اکثر، تخصیص عام به وسیله مفهوم و دوران بین تخصیص و نسخ)

اقسام عام
اقسام مخصص متصل
حالات ششگانه اجمال مخصص
تخصیص اکثر تفاوت های نسخ و تخصیص
گفتار ششم – مطلق، مقید، مجمل و مبین (تعاریف، فرق عام و مطلق، مقدمات حکمت، تکلیف به مجمل)
مقدمات حکمت
انصراف
انواع انصراف
اقسام حمل مطلق بر مقید
موول

بخش دوم – ادله استنباط احکام

گفتار اول – دلیل اول (قرآن)

حالات نفسانی انسان به ترتیب عبارتند از

گفتار دوم: دلیل (دوم و سوم: سنت و اجماع)

اجماع
شهرت روایی
حبر مرسل

گفتار سوم: دلیل چهارم: قیاس

تنقیح مناط
وحدت ملاک
قیاس منصوص العله

گفتار چهارم – دلیل پنجم: عقل

مقدمه وجوب
مقدمه صحت
مقدمه واجب
غیرمستقلات عقلی

گفتار پنجم: قاعده استصلاح یا مصالح مرسله، استحسان، قاعده سد ذرایع، عرف و عادت

گفتار ششم: امارات (تعریف دلیل، اماره، اصل، اصل مثبت)

قاعده غلبه
اصل مثبت
نکات
اماره
اجزا
سیره
سیره متشرعه
سیره عقلا

بخش سوم: اصول عملیه و تعارض ادله

گفتار اول: اصل برائت

معانی پنجگانه اصل در علم اصول
شبهه حکیمه
شبهه موضوعیه
اصل برائت
مهم ترین تفاوت قطع طریقی و موضوعی
اصل عملی موضوعی
قطع موضوعی
شبهه بدوی
برائت عقلی

گفتار دوم: اصل تخییر

گفتار سوم: اصل احتیاط و اشتغال

علم اجمالی
شبهه حکمیه تحریمیه
امتثال اجمالی

گفتار چهارم: اصل استصحاب (عناصر آن، اقسام، استصحاب، شک ساری یا قاعده یقین، تعارض بین اقسام آن)

استصحاب قهقرایی
شک ساری
اصل عدم
تفاوت های اصل عدم و استصحاب عدمی
انواع ظن
انواع دلیل
قاعده صحت
قاعده در
قطع وجدانی

گفتار پنجم: تعارض ادله (تعریف اقسام تعارض، فرق تعارض و تزاحم، تخصیص، تخصص، حکومت ورود، جمع عرفی و تعادل و تراجیح)

مهم ترین افتراقات تزاحم و تعارض
تخصص
تخصیص
ورود
حکومت
سئوالات درس اصول فقه در آزمون وکالت 1395

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه