بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب قوانین و مقررات قانون مدنی در جامه نمودار
- قانون مدنی در جامه نمودار
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قانون مدنی در جامه نمودار

بهزاد رییسی نافچی

90,000 تومان 81,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

مکتوب اخر

نام مولف

بهزاد رییسی نافچی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

3

قطع کتاب سیمی
تعداد صفحه

393

تیراژ

2000

شابک

9786229978948

قانون مدنی در جامه نمودار

 • مقدمه- در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
 • جلد اول- در اموال
 • کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • باب اول- در بیان انواع اموال
 • فصل اول- در اموال غیرمنقول
 • فصل دوم- در اموال منقول
 • فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد
 • باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
 • فصل اول- در مالکیت
 • فصل دوم- در حق انتفاع
 • محبث اول- در عمری و رقبی و سکنی
 • مبحث دوم- در وقف
 • مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات
 • فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث سوم- در حریم املاک
 • کتاب دوم- در اسباب تملک
 • قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • باب اول- در احیاء اراضی موات و مباحه
 • باب دوم- در حیازت مباحات
 • باب سوم- در معادن
 • باب چهارم- در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه
 • فصل اول- در اشیاء پیدا شده
 • فصل دوم- در حیوانات ضاله
 • باب پنجم- در دفینه
 • باب ششم- در شکار
 • قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات
 • باب اول- در عقود و تعهدات به طور کلی
 • فصل اول- در اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها
 • مبحث دوم- در اهلیت طرفین
 • مبحث سوم- در مورد معامله
 • مبحث چهارم- در جهت معامله
 • فصل سوم- در اثر معاملات
 • مبحث اول- در قواعد عمومی
 • مبحث دوم- در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • فصل چهارم- در بیان شرایطیکه در ضمن عقد می‌شود
 • مبحث اول- در اقسام شرط
 • مبحث دوم- در احکام شرط
 • فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • فصل ششم- در سقوط تعهدات
 • مبحث اول- در وفای به عهد
 • مبحث دوم- در اقاله
 • مبحث سوم- در ابراء
 • مبحث چهارم- در تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم- در تهاتر
 • مبحث ششم- مالکیت ما فی الذمه
 • باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- در ضمان قهری
 • مبحث اول- در غصب
 • مبحث دوم- در اتلاف
 • مبحث سوم- در تسبیب
 • مبحث چهارم- در استیفاء
 • باب سوم- در عقود معینه مختلفه
 • فصل اول- در ربیع
 • مبحث اول- در احکام بیع
 • مبحث دوم- در طرفین معامله
 • مبحث سوم- در مبیع
 • مبحث چهارم- در آثار بیع
 • فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن
 • فقره دوم- در تسلیم
 • فقره سوم- در ضمان درک
 • فقره چهارم- در تأدیه ثمن
 • مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجع به آن
 • فقره اول- در خیارات
 • اول- در خیار مجلس
 • دوم- در خیار حیوان
 • سوم- در خیار شرط
 • چهارم- در خیار تأخیر ثمن
 • پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف
 • ششم- در خیار غبن
 • هفتم- در خیار عیب
 • هشتم- در خیار تدلیس
 • نهم- در خیار تبعض صفقه
 • دهم- در خیار تخلف شرط
 • فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی
 • فصل دوم- در بیع شرط
 • فصل سوم- در معاوضه
 • فصل چهارم- در اجاره
 • مبحث اول- در اجاره اشیاء
 • مبحث دوم- در اجاره حیوانات
 • مبحث سوم- در اجاره اشخاص
 • فقره اول- در اجاره خدمه و کارگز
 • فقره دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل
 • فصل پنجم- در مزارعه و مساقات
 • مبحث اول- در مزارعه
 • مبحث دوم- در مساقات
 • فصل ششم- در مضاربه
 • فصل هفتم- در جعاله
 • فصل هشتم- در شرکت
 • مبحث اول- در احکام شرکت
 • مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت
 • فصل نهم- در ودیعه
 • مبحث اول- در کلیات
 • مبحث دوم- در تعهدات امین
 • مبحث سوم- در تعهدات امانت گذار
 • فصل دهم- در عاریه
 • فصل یازدهم- در قرض
 • فصل دوازدهم- در قمار و گروبندی
 • فصل سیزدهم- در وکالت
 • مبحث اول- در کلیات
 • مبحث دوم- در تعهدات وکیل
 • مبحث سوم- در تعهدات موکل
 • مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت
 • فصل چهاردهم- در ضمان عقدی
 • مبحث اول- در کلیات
 • مبحث دوم- در تعهدات وکیل
 • مبحث سوم- در تعهدات موکل
 • مبحث چهارم- در طرق مختلف انقضای وکالت
 • فصل چهاردهم- در ضمان قهری
 • مبحث اول- در کلیات
 • مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • مبحث سوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • مبحث چهارم- در اثر ضمان بین ضامنین
 • فصل پانزدهم- در حواله
 • فصل شانزدهم- در کفالت
 • فصل هفدهم- در صلح
 • فصل هجدهم- در رهن
 • فصل نوزدهم- در هبه
 • قسمت سوم- در اخذ به شفعه
 • قسمت چهارم- در وصایا و ارث
 • باب اول- در وصایا
 • فصل او- در کلیات
 • فصل دوم- در موصی
 • فصل سوم- در موصی به
 • فصل چهارم- در موصی له
 • فصل پنجم- در وصی
 • باب دوم- در ارث
 • فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 • فصل دوم- در تحقق ارث
 • فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث
 • فصل چهارم- در حجب
 • فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض
 • فصل ششم- در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 • مبحث اول- در سهم الارث طبقه‌ی اول
 • مبحث دوم- در سهم الارث طبقه‌ی دوم
 • مبحث سوم- در سهم الارث وراث طبقه‌ی سوم
 • مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه
 • کتاب سوم- در مقررات مختلفه
 • جلد دوم- در اشخاص
 • کتاب اول- در کلیات
 • کتاب دوم- در تابعیت
 • کتاب سوم- در اسناد سجل احوال
 • کتاب چهارم- در اقامتگاه
 • کتاب پنجم- در غایب مفقود الاثر
 • کتاب ششم- در قرابت
 • کتاب هفتم- در نکاح و طلاق
 • باب اول- در نکاح
 • فصل اول- در خواستگاری
 • فصل دوم- قابلیت صحی برای ازدواج
 • فصل سوم- در موانع نکاح
 • فصل چهارم- شرایط صحت نکاح
 • فصل پنجم- وکالت در نکاح
 • فصل ششم- در نکاح منقطع
 • فصل هفتم- در مهر
 • فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 • باب دوم- در انحلال عقد نکاح
 • فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح
 • فصل دوم- در طلاق
 • مبحث اول- در کلیات
 • مبحث دوم- در اقسام طلاق
 • مبحث سوم- در عده
 • کتاب هشتم- در اولاد
 • باب اول- در نسب
 • باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال
 • باب سوم- در ولایت قهری پدر و جد پدری
 • کتاب نهم- در خانواده
 • فصل اول- در الزام به انفاق
 • کتاب دهم- در حجر و قیمومت
 • فصل اول- در کلیات
 • فصل دوم- در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 • فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
 • نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
 • فصل چهارم- در موارد عزل قیم
 • فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت
 • جلد سوم- در ادله اثبات دعوا
 • کتاب اول- در اقرار
 • باب اول- در شرایط اقرار
 • باب دوم- در آثار اقرار
 • کتاب دوم- در اسناد
 • کتاب سوم- در شهادت
 • باب اول- در موارد شهادت
 • باب دوم- در شرایط شهادت
 • کتاب چهارم- در امانت
 • کتاب پنجم- در قسم
 •  

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه