بستن

زندگی نامه حقوقدانان

تلاشهای علمی گسترده و طولانی صاحبان همت در علوم و عاشقان عدالت می تواند شناسنامه دادگستری جدید را به دست دهد.

برای رسیدن به عدالت همان طور که نیاز است نظم و عقل در کنار هم باشند باید کاری کنیم که اعتبار قوانین متزلزل نشود .